Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Společný postup stavebních úřadů a vodoprávních úřadů v otázkách hospodaření se srážkovými vodami

Společný postup stavebních úřadů a vodoprávních úřadů v otázkách hospodaření se srážkovými vodami

Metodické doporučení vydává Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství k zákonu č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Cílem metodického doporučení je stanovení společného postupu stavebním úřadům (obecným) a vodoprávním úřadům při hodnocení splnění požadavků na hospodaření se srážkovými vodami vyplývajících z § 5 odst. 3 vodního zákona ve vazbě na stávající prováděcí právní předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena