Jak pomáháme?

Podpora poskytovaná prostřednictvím Strategie regionálního rozvoje a jeho akčních plánů může nabývat různých podob. Nejčastější forma pomoci bude realizována prostřednictvím finanční podpory z evropských fondů i národních dotačních titulů. Kraje a obce mohou využít také metodickou podporu, například v oblastech strategického plánování, či rozvoje konceptu smart city/region/village.

Při naplňování cílů strategie budeme úzce komunikovat se všemi významnými územními partnery a informovat je o chystaných krocích. Účast na jednáních ke strategii tak znamená přístup k nejaktuálnějším informacím v oblasti plánování regionálního rozvoje. Územním partnerům rovněž dáváme možnost aktivně se podílet na přípravě dílčích opatření v akčních plánech, a to prostřednictvím návrhu specifických opatření. V neposlední řadě budeme v průběhu implementace strategie publikovat široké spektrum aktuálních dat, které mohou regionům a obcím napomáhat při definování jejich rozvojových priorit a přinášet informace o tom, jak se v čase vyvíjí rozdíly mezi regiony.

Způsoby pomoci:

  • Fondy EU
  • Národní dotační tituly
  • Metodická pomoc
  • Sdílení dobré praxe
  • Informovanost (prostřednictvím národní a regionální stále konference)
  • Průběžné vyhodnocování regionálních rozdílů
  • Řešení specifických problému jednotlivých regionů


Další otázky, které Vás mohou v souvislosti se SRR napadnout:

Co můžeme od státu očekávat?

Stát (MMR ve spolupráci s ostatními ministerstvy, gestory a aktéry územního rozvoje v rámci platformy NSK) navrhne opatření, která reagují na potenciál a specifičnost regionů a to zakomponuje do akčních plánů SRR a následně do operačních programů konkrétních výzev řídicích orgánů, na které vyčlenění finanční alokace. Vedle toho se vytvoří finanční alokace i na implementaci nástrojů ITI (pro města) a CLLD (venkova).

Proč se tvořila SRR 21+?

Podpora regionálního rozvoje je legislativně ukotvena v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v § 3, odstavec 2 a 3.
„(2) Oblasti podpory regionálního rozvoje na úrovni České republiky podrobněji vymezí strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen „Strategie regionálního rozvoje“) a na úrovni kraje strategie rozvoje územního obvodu kraje.
 (3) Strategie regionálního rozvoje a strategie rozvoje územních obvodů krajů jsou zpracovávané s platností pro programové období Evropské unie.“

Jak se tvořila SRR 21+?

Proces tvorby SRR 21+ začal v lednu 2017 a trval více jak dva roky. Desetičlenný tým MMR měl k dispozici 6 stálých expertů a 320 ad hoc konzultantů. Strategie se tvořila přes pracovní skupiny: územní (regionální, urbánní a pro venkov) a tematické (pilíř ekonomický, sociální a environmentální), které se scházely ke všem částem strategie (analytická, návrhová a implementační).  Členové Národní stálé konference byli pravidelně informováni o procesu tvorby a měli možnost se do procesu zapojit. Dokument byl tvořen partnersky. Představitelé měst, obcí, krajů, akademického sektoru, ministerstev předložili v průběhu tvorby přes 2500 připomínek na desítkách pracovních jednání či kulatých stolů.

Jak pracovat s dokumentem SRR 21+?

Pracovat se SRR 21+ bude státní správa – ministerstva ve smyslu zohlednění územní dimenze ve svých strategických dokumentech, výzvách.
Kraje využijí národní dokument ve svých krajských strategiích.SRR 21+ by měla sloužit především veřejnému sektoru (není myšleno včetně NO? Místo termínu „veřejná správa“ – ta s ostatními orgány jako např. s příspěvkovkami nepočítá) napříč všemi resorty a pro řídící orgány operačních programů.

Pro koho – k čemu má sloužit SRR 21+

Slouží pro identifikování tematických oblastí, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup – tzv. územní dimenze