Způsob vyhodnocování

Cíle SRR a opatření a aktivity AP SRR budou monitorovány prostřednictvím stanovených indikátorů. SRR obsahuje klíčové indikátory zaměřené na měření globálního cíle (viz Příloha 3). V průběhu implementace SRR (resp. přípravy akčních plánů) bude vedena debata o volbě indikátorů pro monitoring strategických a specifických cílů a opatření.

Principy výběru indikátorů

Organizační garance
Každý indikátor musí mít svého garanta, tj. státní instituce (ministerstvo, odborná instituce), samospráva (obec, ORP, magistrát, kraj), svazek obcí (DSO), územní partnerství (MAS) a ve výjimečném případě komerční subjekt. Část indikátoru je navržena metodologicky na základě místního šetření, řízené diskuze, dotazníkového šetření. Páteř monitoringu SRR 21+ musí tvořit státní a samosprávné instituce, a to z důvodu úspornosti provádění monitoringu při zajištění primárních dat. Ideální je tedy využívat veřejně dostupných dat.

Validace a kvalita dat
Garant/poskytovatel dat musí deklarovat správnost dat. Při sledování příslušného procesu rozvoje je nezbytné doložit způsob validace primárních dat (vnitřní předpis, analytická metoda, kontroly při hodnocení dotazníků apod.). Cílem je získání kvalitních dat, která poskytnou odpovídající obraz o stavu a vývoji procesu. Následnou kontrolu může provádět také vlastní garant celého monitoringu SRR 21+ nebo také pověřená organizace pro evaluaci SRR 21+.

Dosažitelnost, podmínky sdílení dat, dlouhodobá garance a nákladovost monitoringu
Dosažitelnost a dlouhodobá garance dat je základním předpokladem provozu monitoringu. Je předpokladem udržení časových řad, pravidelného dodávání dat dle termínu aktualizace a kvality dat. To je obvykle garantováno gescí státní organizace ze zákona popř. z titulu zřizovatelské listiny. V návrhu monitoringu SRR 21+ , a to i na základě vlastních zkušeností, jsou preferovány veřejné datové zdroje, resp. státní instituce. Forma uložení primárních dat je u těchto organizací obvykle již standardizována, existují předem stanovené mechanismy kontroly dat a metodického zajištění jejich sběru nebo analýz. V kartě indikátoru budou uvedeny kontextové indikátory s přímou vazbou na zvolený indikátor cíle/opatření. To představuje pro hodnotitele cenný podklad pro posouzení širších souvislostí intervence.
 

Periodicita monitoringu

Každoročně bude vypracována monitorovací zpráva. Monitorovací zprávu vytváří MMR-ORP ve spolupráci s regionálními manažery SRR 21+.
Prostřednictvím evaluací by mělo dojít i ke zjištění zpětné vazby ze strany aktérů (uživatelů SRR 21 +) na všech úrovních implementace (resorty, kraje, obce a jiní územní a sociální partneři) a případně k úpravě způsobu implementace SRR 21+.


Evaluace spojené s implementací SRR 21+ lze členit do tří kategorií
Evaluace dané legislativou - Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ukládá povinnost zpracovat zprávu o uplatňování Strategie regionálního rozvoje (dále jen „zpráva”), a to v polovině programového období Evropské unie – v kontextu SRR 21+, tedy v červnu 2024. Zpráva sice nemusí mít dle zákona o podpoře regionálního rozvoje charakter evaluace, je však vhodné do ní standardní náležitosti (kvantitativní hodnocení doplněné o kvalitativní hodnocení dle stanovených evaluačních otázek) evaluace zakomponovat.
Evaluace navržené v Evaluačním plánu Dohody o partnerství - V programovém období 2014–2020 je evaluačním plánem Dohody o partnerství definována i evaluace zaměřená na procesní hodnocení implementace územní dimenze. V programovém období 2021–2027 se předpokládá zpracování obdobné evaluace, která by měla vyhodnotit i způsob zapojení územních partnerů do přípravy akčních plánů SRR 21+.
Dílčí evaluace určené pro vyhodnocení plnění dílčích cílů a typových opatření - Při vyhodnocování naplňování SRR 21+ se předpokládá i realizace dílčích evaluací, a to zejména pro vyhodnocení strategického cíle 6, u nějž se jedná v zásadě o jediný nástroj hodnocení dosažení cílů zde definovaných.