Územní dimenze

Územní dimenzi si lze představit jako zacílení podpory do konkrétního typu území či na specifický problém (např. hospodářsky a sociálně vyloučené území) a je klíčovým a průřezovým principem implementace SRR, který bude uplatněn napříč resorty, resp. řídicími orgány operačních programů. Základním principem, na němž je SRR postavena, je potřeba realizovat intervence prostřednictvím veřejných politik tak, aby odpovídaly potřebám jednotlivých typů území. Územní dimenze bude naplňována skrze národní dotační tituly, ale také v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů.

Zohlednění územní dimenze v operačních programech

V programovém období 2014–2020 byl vytvořen Národní dokument k územní dimenzi, v období 2021–2027 by měly být principy územní dimenze zakotveny v dokunentu Územní dimenze opreračních programů .


V kroku 1 je zcela v kompetenci příslušného ministerstva a/nebo instituce určit národní priority například v oblasti vědy a výzkumu (MŠMT, RVVI a MPO), adaptace na změnu klimatu (MŽP) či vzdělávací politiky (MŠMT).

V kroku 2 Ministerstvo pro místní rozvoj identifikuje, zda je v konkrétním tématu žádoucí uplatnit územní dimenzi (tj. zohlednit specifickou situaci v odlišných typech území). Toto rozhodnutí by mělo vyplynout z informací uvedených v SRR, případně z jiných relevantních podkladů (mapy znečištění ovzduší, prostorové rozložení míry nezaměstnanosti).

Až po této územní úvaze by (v kroku 3) mělo dojít k finalizaci operačního programu (či v obecné rovině strategie/politiky).  

Městská dimenze

Městský prostor je v kontextu SRR pojímán napříč všemi typy území SRR. Tato území byla kategorizována tak, aby reflektovala odlišné výchozí podmínky, problémy a potenciály těchto typů území.  

Základní principy rozvoje měst jsou popsány v Zásadách urbánní politiky, které byly v roce 2017 aktualizovány. Pro oblast Smart Cities je vytvořena pracovní skupina pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj.

Zásady urbánní politiky definují tyto hlavní cíle/zásady:

  • Strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst. Polycentrický rozvoj sídelní soustavy
  • Podpora rozvoje měst jako pólů rozvoje v území
  • Péče o městské životní prostředí
  • Zajištění implementace Nové městské agendy 

Tzv. městská dimenze je zohledněna ve všech typech území dle SRR 21+ a bude řešena např. prostřednictvím integrovaných nástrojů ITI, programu Podpora rozvoje regionů 2019+ a dalších evropských, národních, krajských nebo místních zdrojů a nástrojů.Venkovská dimenze

Venkovský prostor není v kontextu SRR pojímán jako homogenní prostor, ale jako různorodé území se svými specifickými problémy a potřebami, od venkovského území v blízkosti metropolitních území a aglomerací (tj. suburbánní venkov) přes stabilizovaný venkov až po venkovský prostor se zvýšenými hospodářskými a sociálními problémy.

Připravovaný dokument Koncepce rozvoje venkova (KRV) zohledňuje jeho různorodost a určuje následující strategické cíle rozvoje venkova:

  • Lidé: Stabilní populace venkovských oblastí charakteristická vysokým lidským a sociálním kapitálem zajišťující dynamický endogenní rozvoj venkova,
  • Sídla: Dostatečná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel zajišťující kvalitní život obyvatel a vytvářející možnosti pro hospodářský rozvoj venkova,
  • Životní prostředí: Zdravé, rekreačně atraktivní, biologicky rozmanité a klimaticky stabilní životní prostředí venkova,
  • Ekonomika: Výkonná, stabilní a diverzifikovaná ekonomika venkova umožňující seberealizaci obyvatel venkova a tvořící důležitou složku hospodářské základny státu,
  • Plánování a spolupráce: Rozvinuté víceúrovňové strategické plánování a řízení rozvoje založené na znalostech a úspěšná spolupráce obcí. 

KRV rozpracovává územní dimenzi podpory regionálního rozvoje ve vztahu k venkovu, tj. definuje, jaké rozvojové cíle je nutné ve venkovských oblastech sledovat, a to i s ohledem na různorodost venkova (KRV stanoví typologii venkovských oblastí). KRV také definuje konkrétní aktivity, které mají sloužit k dosažení stanovených rozvojových cílů, včetně jejich územní dimenze, založené na příslušné typologii. Aktivity KRV, které přispívají k naplňování typových opatření SRR, budou implementovány prostřednictvím akčních plánů SRR.
Tzv. venkovská dimenze je zohledněna ve všech typech území dle SRR 21+ a bude řešena např. prostřednictvím integrovaných nástrojů (CLLD, částečně ITI), programu Podpora rozvoje regionů 2019+ a dalších evropských, národních, krajských nebo místních zdrojů a nástrojů.


Specifické typy územní dimenze

Je zřejmé, že zdaleka ne všechna témata regionálního rozvoje je možné efektivně řešit v členění dle pěti typů území stanovených v rámci SRR. Příkladem může být oblast životního prostředí, kde má například problematika sucha, eroze či znečištění ovzduší zcela jinou územní dimenzi. Stanovení specifických územních dimenzí bude vždy konzultováno s pracovními skupinami, resp. s partnery na národní (např. MŠMT v oblasti vzdělávání, případně nastavení místních a krajských akčních plánů vzdělávání) i regionální úrovni.