Regionální akční plán

Regionální akční plán (RAP) je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech. Nepatří mezi integrované územní nástroje (ITI a CLLD). RAP řeší vybraná plošná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu v celé ČR (klíčoví územní partneři, řídicí orgány). V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče.

Územní dimenze > Regionální rozvoj > Regionální akční plán

V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče. Alokace aktivit RAP je rezervována v rámci specifického cíle/výzvy IROP pro daný kraj a aktivity. RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů SRR a přispěje k větší efektivitě čerpání fondů EU. Implementace RAP rovněž přispěje ke snaze zabránit významným finančním převisům v tématech, kde absorpční kapacita a potřeby v území výrazně překračují alokace operačního programu. RAP umožní připravit časově náročné významné projekty s regionálními i nadregionálními dopady.  

V rámci jednotlivých aktivit RAP každého kraje je vždy uveden popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP a popis věcné náplně – například jaké jsou (finanční) potřeby v dané aktivitě na území kraje a jaký je očekávaný cílový stav. Nedílnou (a stěžejní) části aktivit RAP je jejich příloha, která obsahuje seznam projektů. Finální schválený seznam prioritních projektů RAP (před vyhlášením výzvy IROP) může obsahovat projekty maximálně 30 % nad stanovenou hranici krajské alokace (EFRR) v dané aktivitě a v dané výzvě IROP. RAP bude tedy obsahovat prioritní projekty max. do 130 % alokace (EFRR). 

Aktuálně platné RAPy za území jednotlivých krajů budou po svém schválení ze strany příslušné regionální stálé konference zveřejňovány na webu MMR.