Indikátory globálních cílů

Metropolitní území a Aglomerace a jejich zázemí

Osoby pracující ve výzkumu a vývoji

Kvalita dálničního a železničního napojení metropole na ostatní aglomerace a evropské metropole - Průměrný čas dojezdu automobilem a vlakem z metropole do center ostatních aglomerací na území ČR a sousedících evropských metropolí (Berlín – Mnichov – Vídeň – Bratislava - Varšava) po hlavních dopravních trasách.
Dálniční (silniční) spojení
Železniční spojení

Celkové výdaje na výzkum a vývoj


Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Dostupnost primární lékařské péče - Indikátor vyjadřuje dojezdovou dobu (v minutách) do nejbližší ordinace praktického lékaře.


Dostupnost sociálních služeb - Kapacity lůžkové péče a počty klientů terénních a ambulantních služeb ve vztahu k počtu obyvatel správního obvodu ORP.


Hrubá míra celkového přírůstku obyvatelstva - Hrubá míra celkového přírůstku obyvatelstva je základní ukazatel vyjadřující úbytek, či přírůstek obyvatelstva v obci


Disponibilní příjmy domácností - Shrnuje reálné příjmy domácností v regionu a vyčísluje kupní sílu obyvatel regionu.

 

Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Počet podnikajících fyzických osob se zaměstnanci - Indikuje míru ekonomické aktivity fyzických osob v obci příjmově nezávislých na zaměstnavatelích (jiných právnických/fyzických osobách) se zaměstnanci.


Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob (delší než 12 měsíců) - Podíl EAO bez pracovního poměru déle jak 12 měsíců