Národní dotace > Cestovní ruch > Státní program podpory cestovního ruchu > Podpora cestovního ruchu 2005 > Podprogram č. 3 - Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu

Podprogram č. 3 - Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu

Podprogram je zaměřen na realizaci marketingových aktivit podporujících prezentaci ČR jako destinaci cestovního ruchu. Příjemcem dotace může být obec, svazek obcí, kraj, podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba), občanské sdružení a obecně prospěšná společnost. Podpora je poskytována formou systémové neinvestiční dotace, která může dosáhnou max. 50% celkových způsobilých výdajů akce.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena