Příklady nejčastějších současných problémů, které nový zákon vyřeší

 
 • Zadavatel nemůže dnes vyloučit dodavatele, který se v minulosti neosvědčil.
(Dopustil se pochybení při jiných zakázkách, zkazil stavbu a nyní se hlásí na její dodělání apod…)
Podle nového zákona může zadavatel vyloučit účastníka řízení, pokud se dopustil v posledních 3 letech závažných nebo trvalých pochybení při plnění veřejné zakázky. 
 • Zadavatel není dnes schopen určit, co je mimořádně nízká a tedy i podezřelá cena.
Zadavatel může dopředu v zadávacích podmínkách stanovit:
a) konkrétní cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu
nebo
b) vzorec určení mimořádně nízké nabídkové ceny
Není také vyloučeno, aby zadavatel posoudil nabídkovou cenu nebo náklady jako mimořádně nízké i v jiných případech, a je na něm, jak bude nakonec tuto zakázku řešit. 
 • Zadavatel nemůže dnes vyloučit dodavatele, který u něj má dluhy.
Zadavatel může v menších zakázkách stanovit, že vyloučí každého, kdo má vůči němu dluhy. Například může jít o pokuty za předchozí špatné plnění veřejné zakázky.
 • Zadavatel obdrží v řízení pouze předražené nabídky, to se špatně řeší…
Zadavatel bude moci stanovit stejně jako dnes maximálně přípustnou cenu. Lze se tak stále účinně bránit proti kartelovým dohodám například v regionech, kde je omezený počet potenciálních uchazečů o zakázku v daném oboru 
 • Zadavatel může i do budoucna hodnotit jen cenu, jako nyní.
Kromě nejvýhodnější ceny, jako je tomu doposud, bude mít zadavatel k dispozici celou řadu dalších nových kritérií: nejvýhodnější poměr nabídkové ceny nebo nákladů životního cyklu a kvality, nejnižší nabídková cena… Dále hodnocení dopadů nabídky na životní prostředí, sociální hodnotící kritéria (např. zapojení nezaměstnaných do plnění zakázky apod.).
 • Zadavatel musí nyní kontrolovat všechny nabídky bez ohledu na splnění podmínek zadání, což je často velmi náročný proces, zejména u velkých zakázek, kde se přihlásilo hodně zájemců.
Zadavatel bude podle nového zákona moci posoudit splnění podmínek účasti ještě před hodnocením vlastních nabídek, nebo posoudit splnění podmínek účasti až po hodnocení
nabídek – zde bude mít možnost volby. U vítěze bude muset provést posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení jeho nabídky vždycky. 
 • Zadavatel musí nyní vyloučit nejvýhodnější nabídku kvůli chybějícímu dokladu nebo překlepu ve výkazu výměr.
Nabídka však může být doplněna o údaje, dokumenty, vzorky, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení, v případě veřejných zakázek na stavební práce se za objasnění považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena a hodnocení nabídek.
 • Zadavatel musí stále i na banální zakázku svolávat hodnotící komisi a pozvat členy 5 dnů dopředu.
Zadavatel podle nového zákona stále může (ale již nebude muset) k provádění úkonů podle tohoto zákona pověřit komisi k malým, tzv. podlimitním zakázkám. V takovém případě se úkony komise považují za úkony zadavatele.
 • Zadavatel není v současnosti schopen řádně zadat veřejnou zakázku na sociální služby.
Zadavatel bude moci použít tzv. zjednodušený režim pro sociální služby, kdy průběh řízení určuje zadavatel s ohledem na specifika zadávaných služeb.
 • Zadavatel je dnes při chybě u spolufinancovaných zakázek trestán dvakrát, jde-li o zakázku dotovanou z EU. Dostane pokutu a ještě přijde o dotaci.
Podle nového zákona zadavatel nebude pokutován ze strany ÚOHS, pokud bude zakázka i jen z části hrazena z prostředků Evropské unie. U takové zakázky udělí řídící orgán pokutu pouze formou krácení dotace.
 • Lhůty pro podání nabídek jsou stále příliš dlouhé.
Podle chystaného zákona zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení na nejméně 30 dnů od zahájení řízení.
 • Zadavatel nyní nemůže zrušit zadávací řízení, ačkoli si to dopředu vyhradil.
Zadavatel podle zákona bude moci zadávací řízení zrušit na základě výhrady v zadávacích podmínkách. V takovém případě účastníkům zadávacího řízení uhradí na jejich žádost účelně vynaložené náklady, spojené s účastí v zadávacím řízení.
 • Problém dodatečných prací, který se často opakuje a omezuje velmi zadavatele.
Návrh zákona zvyšuje limit pro dodatečné stavební práce, dodávky a služby na 50% v souhrnu. Nyní jsme přísnější než EU, která umožňuje nekonečně měnit smlouvu s limitem 50% na každou změnu – počet změn zde není omezen, 50% je schváleno už ve věcném záměru.
Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena