Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.

Občanské sdružení Společnost pro rozvoj Humpolecka bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno dne 16. 12. 2004, s předmětem činnosti: - rozvoj měst, obcí, podnikatelských subjektů, sociálních, kulturních a sportovních organizací atd. - koordinace mezi subjekty pracujícími v oblasti rozvoje regionu - zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu a nutnosti jeho rozvoje -navrhovat a vyhlašovat výzvy na realizaci projektů týkajících se rozvoje, zkvalitňování služeb a další dle požadavků a potřeb obcí, členů společnosti, fyzických i právnických osob - poradenství v oblasti získávání dotací a grantů z různých krajských, státních nebo evropských zdrojů - propagace regionu

NUTS II Jihovýchod
Zpracovatelem a nositelem strategie je MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s., která je partnerstvím zástupců různých sektorů v regionu. Cílem MAS je koordinace a podpora všestranného rozvoje území. Strategie analyzuje stav, problémy a nejdůležitější rozvojové potřeby území MAS. Dále se zaměřuje na různé typy zdrojů, které má region k dispozici pro dosahování svých rozvojových cílů – územní, lidské a finanční. Hlavní skutečnosti jsou shrnuty v tematických SWOT analýzách. Dokument dále definuje vizi rozvoje území na roky 2014-2020, kterou je zvyšování kvality života jeho obyvatel zejména v oblasti bydlení a nalezení zaměstnání v regionu Humpolecka. V návaznosti na tuto vizi jsou specifikovány strategické cíle regionu, potřebná opatření k jejich naplnění. Strategie klade důraz na vzájemnou provázanost realizace jednotlivých cílů a spolupráci aktérů při jejich naplňování. Dalším klíčovým principem je důraz na inovace a inspirace funkční dobrou praxí z jiných regionů. Strategie je vypracována v návaznosti na relevantní strategické dokumenty. Hlavní zásadou pro zpracování strategie bylo vedle odborných přístupů co nejširší zapojení komunity na území MAS do její přípravy – občanů, starostů, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena