Rakovnicko o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Rakovnicko vznikla v r.2008 a od samého počátku je její součástí Místní akční skupina Rakovnicko. Společnost se zabývá celkovým rozvojem regionu a od r. 2009 zahájila realizaci Strategického plánu Leader. V rámci hodnocení Mze byla pokaždé ve skupině nejlepších MAS v ČR. Společnost se zabývá podporou regionální produkce, cestovního ruchu, volnočasových aktivit v regionu a realizací projektů spolupráce MAS v ČR (10 projektů). V oblasti cestovního ruchu je držitelem ocenění Cykloregion ČR (2.místo,2009) a finalistou soutěže turistických destinací EDEN (2010).

NUTS II Střední Čechy
SCLLD MAS Rakovnicko navazuje na úspěšnou realizaci SPL. Nová strategie je zacílena zejména na vzdělávání a práci s mládeží. Venkovské školství a uplatnění mládeže na trhu práce a její udržení na venkově je hlavní prioritou strategie. Vedle toho strategie řeší oblast sociální péče zejména o seniory, kterým je třeba vytvořit odpovídající podmínky pro život. Důraz je kladen rovněž na venkovskou kulturu, sport a volný čas, kde nosným tématem je především podpora obcí a neziskových organizací při práci s mládeží. Tématem SCLLD je i zemědělská krajina Rakovnicka a cílem je podpořit zlepšení funkce a vzhledu krajiny v souvislosti s negativními vlivy předchozích desetiletí. Krajina a památky tvoří významný potenciál pro rozvoj turistiky a rekreace. Veřejnost na území MAS Rakovnicko projevila zájem, v průběhu přípravy strategie, o rozvoj cestovního ruchu. Z tohoto důvodu byla i oblast cestovního ruchu a rekreace zařazena do prioritních oblastí SCLLD MAS Rakovnicko, a to i přestože stojí mimo oblasti podpory CLLD. V oblasti místního dědictví je hlavním cílem podporovat, prostřednictvím strategie MAS, obnovu památek sloužících pro veřejnost, kulturu a volnočasové aktivity.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena