Podchlumí o.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020

MAS Podchlumí byla založena na sklonku roku 2005 a v současnosti zaujímá území 41 obcí v okolí města Hořice. Naše území má rozlohu 264,7 km2 a 21.670 obyvatel. Podporováno je místní partnerství veřejné správy, zemědělských subjektů, a samostatných zemědělských i nezemědělských podnikatelů, obecně prospěšných organizací a aktivních jednotlivců. Aktuálně má místní akční skupina Podchlumí 35 členů, z nichž 8 zastupuje veřejný sektor, 12 členů zastupuje soukromý sektor, 5 členů zastupuje neziskový sektor a 10 členů jsou fyzické osoby.

NUTS II Severovýchod
Strategie se zabývá všemi v přípravě poznanými potřebami regionu, bez ohledu na to, zda jsou aktuálně známy finanční zdroje, odkud pocházejí a kdo byl příjemcem či realizátorem záměrů. V minulém období obsahovaly tzv. Strategické plány Leader pouze jeden finanční zdroj (PRV) a pouze MAS v něm přerozdělovala finanční prostředky místním žadatelům. Na rozdíl od toho, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 je z hlediska tématiky, finančních zdrojů a možných příjemců integrovaná. To se promítá i do formulace cílů: zatímco MAS mohla mít v SPL za cíl pouze „podporovat“, „napomáhat“ nebo „koordinovat“, SCLLD hovoří přímo o tom, co je potřeba dělat.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena