MAS Podbrdsko, z.s.

MAS Podbrdsko, z.s. sdružuje aktivní občany, podnikatele, neziskové organizace a obce, jejichž společným cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí na svém území. MAS Podbrdsko je tvořeno katastry 37 obcí, kde žije 18 018 obyvatel na území 350 km2. Celé území leží v jihozápadním cípu Středočeského kraje a okresu Příbram.

NUTS II Střední Čechy
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dokument vypracovaný MAS PODBRDSKO, z.s. pro území její působnosti na období 2014 - 2020. SCLLD vznikala komunitním způsobem za účasti veřejného i soukromého sektoru pod vedením řešitelského týmu. Při zpracování SCLLD bylo využito dotazníkových šetření, výstupů z veřejných projednávání, statistických dat, strategických dokumentů kraje a obcí a místních znalostí řešitelského a spolupracujícího týmu. Cíle a priority SCLLD vycházejí z potřeb a požadavků veřejného i soukromého sektoru. Z těchto cílů budou vybrány záměry v souladu s vymezením působnosti SCLLD v rámci Operačních programů. Po vypořádání připomínek k této strategii bude předložena kompletní SCLLD ke schválení zastupitelstev všech obcí na území MAS PODBRDSKO.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena