Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj byla 29.4.2003 pravomocně zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. V roce 2009 jsme získali podporu z Osy IV. Programu rozvoje venkova Mze. Na území leží 40 obcí; je zde typická rozdrobená sídelní struktura, v níž převažují malé a velmi malé obce. Žije zde více než 41 000 obyvatel, jejichž počet mírně roste zejména migrací; území zasahuje do 3 krajů. Středočeského (24 obcí), Libereckého (10 obcí) a Královéhradeckého (6 obcí). Rozloha území je více jak 397 km2.

NUTS II Severovýchod
Integrovaná strategie území OPS pro Český ráj je vytvořena jako základní podmínka pro možnost propojeného a integrovaného čerpání finančních prostředků z fondů Společného strategického rámce v programovém období 2014-2020. Tento rozvojový dokument analyzuje a vyhodnocuje silné a slabé stránky, problémy a potřeby území, určuje prvky, které mají rozvojový potenciál, a k tomu definuje konkrétní opatření. Strategie je zpracována v souladu s několika základními principy:
- zapojení širokého okruhu místních aktérů do zpracování strategie, prohloubení a rozšíření místního partnerství
- projednávání jednotlivých kroků při zpracování strategie komunitním způsobem s respektem k principům transparentnosti a demokratického rozhodování
- zohlednění výsledků relevantních strategických dokumentů existujících na území OPS pro Český ráj
- respektování principů udržitelného rozvoje a rovnováhy jeho 3 stavebních pilířů (ekologického, ekonomického a sociálního).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena