MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař (dále jen MAS Vladař) je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném území působnosti, pro něž navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). MAS Vladař sdružuje celkem 54 obcí na území Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Leží převážně na území NUTS II Severozápad, okrajově i Jihozápad.

NUTS II Severozápad
Strategie vytváří komplexní návrh řešení pro koncepční rozvoj území působnosti MAS Vladař na základě analýzy potřeb obyvatel regionu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena