MAS Valašsko - Horní Vsacko

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko o. s. (dále jen MASVHV) je nestátní neziskovou organizací, která sdružuje veřejné, podnikatelské a neziskové subjekty na území Horního Vsacka. Vznikla v roce 2007 za účelem všestranné podpory rozvoje regionu. V současnosti má 27 členů a působí v 8 obcích s více jak 16. tis. obyvateli. MASVHV byla podpořena v programovacím období 2007 – 2013 a má zkušenosti s implementací Strategického plánu LEADER „My zme Valaši, jedna rodina“. V 8. výzvách administrovala více jak 100 projektových žádostí a bylo rozděleno přes 31 mil. Kč dotace. Vyhodnocení minulého období a zpětnou vazbu bere jako klíčovou část pro nastavení návrhové a implementační části pro následující programové období 2014 – 2020.

NUTS II Střední Morava
Strategie je uceleným střednědobým rozvojovým dokumentem, který se zabývá trvale udržitelným rozvojem vztahujícím se na územní působnost subregionu Valašsko - Horní Vsacko  a vychází z potřeb celého území a současně respektuje zájmy jednotlivých obcí. Koncipován je s ohledem na místní potřeby a místní potenciál se snahou o aktivizaci spolupráce místních aktérů a vytváření propojených sítí s využitím inovativních prvků. Strategie především vyhodnocuje problémy a potenciál našeho regionu a navrhuje jeho rozvoj pro období v letech 2014 -2020 pomocí konkrétních opatření. Tato strategie vznikla metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), při které byli do jednotlivých fází jejího vzniku zapojeni partneři na místní úrovni, včetně oslovení občanské veřejnosti a místních ekonomických subjektů. Při tvorbě strategie se prolíná jak zpracování komunitní, tak expertní. U komunitního zpracování to byli především místní aktéři (podnikatelé, neziskové organizace, občané, zástupci obcí, a další), kteří zde žijí, pracují, znají nejlépe potřeby a problémy území a chtějí je do budoucna řešit a není jim lhostejný vývoj našeho regionu. Jejich zapojení proběhlo formou koordinační skupiny tvorby strategie, realizací veřejných projednání a jednání u kulatých stolů. Pro široké zapojení občanů bylo také realizováno rozsáhlé dotazníkové šetření. Po expertní stránce pak byla zajištěná metodická pomoc a konzultace při jednotlivých aktivitách a zpracování strategie odbornými externími firmami.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena