MAS Třešťsko, o.p.s.

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. vznikla v roce 2007 a realizací projektů na místní, národní a mezinárodní úrovni spolupráce přispívá k zlepšování kvality života ve venkovském regionu. K naplňování zjištěných potřeb se řídí zásadami strategického plánování při uplatnění principů komunitně vedeného místního rozvoje. Využívá místního potenciálu a příkladů dobré praxe. MAS sdružuje obce, neziskové organizace, malé i střední podnikatele a iniciuje jejich vzájemné partnerství.

NUTS II Jihovýchod
Zpracovatelem a nositelem strategie je Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. Strategie analyzuje stav, problémy a nejdůležitější rozvojové potřeby území MAS. Dále se zaměřuje na různé typy zdrojů, které má region k dispozici pro dosahování svých rozvojových cílů – územní, lidské a finanční. Hlavní skutečnosti jsou shrnuty v tematických SWOT analýzách. Dokument dále definuje vizi rozvoje území na roky 2014-2020, kterou je zvyšování kvality života v regionu. V návaznosti na tuto vizi jsou specifikovány strategické a realizační cíle regionu, potřebná opatření k jejich naplnění a monitorovací indikátory určené k měření pokroku v těchto oblastech. Strategie klade důraz na vzájemnou provázanost realizace jednotlivých cílů a spolupráci aktérů při jejich naplňování. Klade důraz na inovace, inspirace dobrou praxí a návaznost na relevantní strategické dokumenty. Hlavní zásadou pro zpracování strategie bylo vedle odborných přístupů zapojení široké veřejnosti na území MAS do její přípravy.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena