MAS Třeboňsko o.p.s.

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. vznikla v květnu roku 2004. Důležitým mezníkem v rozvoji MAS bylo její zapojení do Programu rozvoje venkova, Osy IV Leader, kde na základě kvalitně zpracovaného Strategického plánu Leader s názvem „Krčínovo Třeboňsko 2008-2013“ byla MAS Třeboňsko o.p.s. vybrána k realizaci Opatření IV.1.1. a Opatření IV.1.2. MAS Třeboňsko působí na území mikroregionů Třeboňsko, Vitorazsko, Veselsko, Řečicko a Jindřichohradecko – západ. Základní informace o MAS Třeboňsko jsou: - Rozloha: 998,63 km2 - Počet obyvatel: 42 787 - Počet členských měst a obcí: 62 - Hustota osídlení: 42,85 obyvatel na km2 - Počet členů MAS: 35

NUTS II Jihozápad
Předkládaný materiál  ISÚ MAS Třeboňsko je 1. pracovní verzí Integrované strategie rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020, která bude v konečné verzi předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2015 dle harmonogramu CLLD. V této souvislosti je nutno zohlednit tyto aspekty:
 
  • Předkládaný materiál je pracovní verzí a bude zcela jistě doplňován jak po formální, tak po obsahové stránce.
  • Protože v době odevzdání pracovní verze materiálu nebyly známy podstatné skutečnosti ovlivňující obsah ISÚ (např. finanční alokace pro konkrétní MAS a OP), soustředil se kolektiv zpracovatelů na analytickou část materiálu. Návrhová  a implementační část bude plně zpracována až po exaktní definici podmínek pro jednotlivé MAS.
  • Některé aktivity komunitního plánování (ankety mezi občany, jednání pracovních skupin, projednání na schůzích starostů mikroregiónů) proběhly již v roce 2013, proto byly výsledky těchto aktivit použity v analýze předkládaného materiálu.
  • Popis orgánů MAS Třeboňsko odpovídá stavu v roce 2013 a části roku 2014. V současné době probíhá proces změny stanov MAS Třeboňsko o.p.s. dle současně platné legislativy. V konečné verzi ISÚ bude struktura i stanovy MAS Třeboňsko o.p.s. v souladu se současně platnou legislativní úpravou.
 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena