MAS Svazku obcí Blatenska

MAS SOB, o.p.s. MAS SOB vznikla 5. 11. 2004 z impulzu Svazku obcí Blatenska ve snaze pomoci podnikatelské a neziskové sféře vytvořit podmínky pro implementaci dalších finančních prostředků, které napomohou rozvoji regionu. Společnost byla zapsána dne 8. 11. 2004 do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Společnost je založena na dobu neurčitou. Společnost poskytuje formou obecně prospěšných služeb za účelem rozvoje regionu především aktualizaci rozvojové strategie společnosti a v rámci ní podporuje projekty především z následujících oblastí:  péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti;  spoluúčast na projektech evropské spolupráce;  péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí;  meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma;  podpora malého a středního podnikání;  péče o rozvoj cestovního ruchu;  práce s dětmi a mládeží;  poradenská činnost;  propagace území.

NUTS II Jihozápad
Integrovaná strategie území Místní akční skupiny svazku obcí Blatenska, o.p.s. je vytvořena v rámci komunitního plánování na celém území MAS SOB, o.p.s. Strategie má 5 částí:
  1. Popis území a zdůvodnění jeho výběru
  2. Analytická část, která také obsahuje analýzy uskutečněné v rámci komunitního plánování a pracovních skupin
  3. Vazba a strategické dokumenty
  4. Stanovené cíle
  5. Návrhová část, která obsahuje jednotlivé prioritní osy a návrhy řešení pro území MAS SOB, o.p.s.
Strategie vzniká v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS SOB. Strategie je zaměřena na všechny řešené oblasti v území, jejich řešení a případné naplňování.
Pracovní verze strategie bude nadále připomínkována všemi zapojenými subjekty v území. Jde tedy o materiál, který bude nadále rozpracováván a upravován.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena