MAS Svatého Jana z Nepomuku

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku byla ustavena jako občanské sdružení v říjnu roku 2004. Ustavujícími členy byly Mikroregion Nepomucko a podnikatelé Radovan Sochor a Václav Silovský. Dnes má 27 členů, jejichž složení lépe odpovídá požadovanému partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru a také představuje reprezentativnější zastoupení obyvatel území. První finanční prostředky MAS získala z OP RVMZ na osvojování schopností při realizaci rozvojových strategií. V roce 2008 MAS dostala „zelenou“ k realizaci Strategického plánu Leader „Budoucnost založená na tradici“ s využitím finančních prostředků z PRV, Osa IV. Leader. V období 2008 – 2014 podpořila a pomohla zrealizovat celkem 85 projektů celkovou dotací 30,3 mil. Kč. Spolu s partnerskými MAS zrealizovala 5 projektů spolupráce podpořených PRV i další aktivity v oblasti mládeže, cestovního ruchu, ochrany památek a dědictví území. V současné době má MAS v území vybudovanou pověst aktivní, podporující a spojující organizace. Organizace, která inspiruje, motivuje a finančně i nefinančně pomáhá těm, kteří se chtějí aktivně podílet na pozitivní změně a rozvoji území. Organizace otevřené a podporující spolupráci. Na této tradici a zkušenostech chceme společně s místními aktéry stavět rozvoj území i v období 2014 – 2020.

NUTS II Jihozápad
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014 – 2020 obsahuje 10 kapitol.
V první kapitole je představena Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, jakožto nositel strategie.
Druhá kapitola obsahuje stručný popis území.
Třetí kapitola je socioekonomická analýza, která obsahuje základní popis území na základě statistických dat, vývojových trendů a srovnání s vyššími územními celky. A byla základním informačním zdrojem pro další zpracování strategie.
Kapitola 4 uvádí metodiku postupu zpracování strategie a výsledky empirických šetření se starosty, osobnostmi a obyvateli území.
V kapitole 5 jsou na základě pohledů klíčových aktérů území definovány hlavní oblasti rozvoje území: kvalita života, podnikání, zemědělství, cestovní ruch a životní prostředí.
Kapitola 6 je SWOT analýza v členění dle jednotlivých tematických oblastí s posouzením zdrojů pro realizaci strategie.
Kapitola 7 popisuje relevantní strategie, jejichž realizace může mít vliv a dopady na území.
Kapitola 8 představuje vizi a poslání MAS.
Kapitola 9 představuje prioritní oblasti strategie: Mezilidské vztahy pro kvalitu života, Infrastruktura pro rozvoj, Lokální identita pro pracovní příležitosti a Environmentální udržitelnost a jejich cíle.
V kapitole 10 jsou jednotlivé prioritní oblasti rozpracovány ve 13 jednotlivých prioritách a příslušných opatřeních.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena