MAS Šternbersko o.p.s.

Místní akční skupina MAS Šternbersko je obecně prospěšná společnost sdružující podnikatele, neziskové organizace, veřejnou správu a občany z území na sever od Olomouce až po předhůří Nízkého Jeseníku s přirozeným centrem – městem Šternberk. Je to otevřené společenství se zájmem vytvářet podmínky pro rozvoj území na principech evropské metody LEADER, tedy partnerství, komunitního plánování a transparentnosti.

NUTS II Střední Morava
Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šternbersko (SCLLD) pro období 2014-2020 je zásadním rozvojovým dokumentem, který bude napomáhat k získávání dotačních prostředků, zejména z EU. Snahou je vytvoření kvalitní strategie a její implementace tak, aby v území došlo k rozvoji a pozitivním změnám. Tvorba strategie je založena na metodě LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů (podnikatelů, neziskových organizací, veřejné správy a veřejnosti) ve všech fázích zpracování a implementace. Cílem je stanovit společnou vizi, nejvhodnější rozvojové oblasti a priority podpory a intervencí, která povedou k vyváženému a udržitelnému rozvoji území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena