MAS Sokolovsko o.p.s.

MAS Sokolovsko o. p. s. byla založena v roce 2006. Své zakladatele má z řad veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Území místní akční skupiny Sokolovsko prakticky kopíruje hranice okresu Sokolov, čítá celkem 37 obcí. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko.

NUTS II Severozápad
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko“ (SCLLD). Představuje střednědobý ucelený strategický dokument platný pro období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2022. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zlepšení kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů udržitelného rozvoje a principů implementace strategie MAS Sokolovsko. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko byla připravována s maximálním tlakem na transparentnost přípravy a znalost místní situace. Z tohoto důvodu jsme při vypracování SCLLD uplatnili tzv. partnerský přístup, tj. spolupráci tří sektorů – veřejného, podnikatelského a neziskového, tak jako v minulých letech. Strategie MAS Sokolovsko není strnulý koncept. Je to součást dlouhodobého procesu dosažení naší vize - proměny Sokolovska ve skutečný domov obrozením duše a krajiny.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena