MAS Šluknovsko

Spolek MAS Šluknovsko je neziskovou organizací, sdružující fyzické a právnické osoby na území své působnosti. Spolek (původně občanské sdružení) vznikl jako reakce na přistoupení České republiky k rozšiřování principů iniciativy LEADER+ založením národního programu LEADER ČR, určeného na využití prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) v období 2007 – 2013, resp. 2014 – 2020. Podrobněji na http://www.mas-sluknovsko.cz/

NUTS II Severozápad
Zpracovatelem a nositelem strategie je Místní akční skupina Šluknovsko (MAS), která je partnerstvím zástupců různých sektorů v regionu. Cílem MAS je koordinace a podpora všestranného rozvoje  území. Strategie analyzuje stav, problémy a nejdůležitější rozvojové potřeby území MAS. Dále se zaměřuje na různé typy zdrojů, které má region k dispozici pro dosahování svých rozvojových cílů – územní, lidské a finanční. Hlavní skutečnosti jsou shrnuty v tematických SWOT analýzách. Dokument dále definuje vizi rozvoje území na roky 2014-2020, kterou je zvyšování kvality života jeho obyvatel. V návaznosti na tuto vizi jsou specifikovány strategické a realizační cíle regionu, potřebná opatření k jejich naplnění a monitorovací indikátory určené k měření pokroku v těchto oblastech. Strategie klade důraz na vzájemnou provázanost realizace jednotlivých cílů a spolupráci aktérů při jejich naplňování. Dalším klíčovým principem je důraz na inovace a inspirace funkční dobrou praxí z jiných regionů. Strategie je vypracována v návaznosti na relevantní strategické dokumenty. Hlavní zásadou pro zpracování strategie bylo vedle odborných přístupů co nejširší zapojení komunity na území MAS do její přípravy – občanů, starostů, studentů, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací a dalších cílových skupin.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena