MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

V severovýchodní části okresu Chrudim, na území ohraničeném čtyřmi městy - Skuteč, Chrast, Luže a Hrochův Týnec - vznikla organizace, jejímiž členy jsou nejenom obce, ale také podnikatelé a neziskové subjekty. Místní akční skupina MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. je občanským sdružením se sídlem v Luži, které vzniklo v lednu 2013. Po registraci sdružení na Ministerstvu vnitra ČR proběhla 17.1.2013 za účasti všech jednatřiceti zakládajících členů ustavující valná hromada, na které byli zvoleni členové jednotlivých orgánů. Předsedou sdružení byl zvolen pan Pavel Novotný, starosta Skutče. Do územní působnosti MAS spadá 21 obcí, ve kterých žije 21 247 obyvatel (k 1.1.2012). Již v únoru došlo k prvnímu rozšíření MAS, a to o dalších 15 členů z řad neziskových organizací, podnikatelských subjektů a fyzických osob. Místní akční skupina vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto území. Na realizaci těchto činností se bude MAS ucházet o dotace z evropských fondů či národních a krajských dotačních titulů.

NUTS II Severovýchod
Strategie MAS-SKCH obsahuje návrhy opatření, které dle komunitního vyjednávání vyplynuly jako potřebné a důležité pro další rozvoj území. Při definování strategických (klíčových) oblastí rozvoje území bylo přihlíženo k nejen k návaznosti na existující rozvojové strategie v regionu, ale především členy zajímaly aspekty- co je reálně řešitelné, co se zlepší a čím se území odliší od aktuální situace, neboť bez konkrétních výsledků nebude nezbytnost MAS SKCH  jednoznačně prokazatelná.
Byly stanoveny 4 klíčové oblasti: 1. Chráníme svůj životní prostor, 2. Podnikáme pro budoucnost,
3. Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme, 4. Nasloucháme si a domluvíme se.
Protože se jedná o venkovský prostor - MAS SKCH vidí řešení v hlubší provázanosti mezi zemědělskou činností, rozvojem služeb, ochranou životního prostředí a zároveň v zapojení všech věkových kategorií do těchto oblastí.
Uvedenou myšlenku naplňuje především realizace sociálního zemědělství. Jedná se o naprosto nový přístup k uvedené problematice, který nabízí komplexní řešení, realizovatelné pouze za předpokladu vzájemné spolupráce (integrační a inovativní prvky).  Další možností, která je v Čechách stále na počátku využití, jsou sociální podniky, které nejenže řeší vysokou nezaměstnanost, ale významně přispívají k pěstování týmové spolupráce, vedou ke komunitní zodpovědnosti.
Realizaci je pak třeba uskutečňovat prostřednictvím všech klíčových oblastí současně. MAS SKCH je teprve v počátcích svého působení, a především hledá svůj potenciál a přínos pro rozvoj dotčeného území, které se potýká s výraznými projevy dopadu socio-ekonomických problémů české společnosti (vysoká nezaměstnanost, podprůměrný rozvoj soukromého sektoru, minimální míra informovanosti a spolupráce mezi jednotlivými subjekty uvnitř regionu). Je typickým příkladem MAS v původním slova smyslu, neboť na tomto území teprve dochází k mapování jeho potenciálu, a protože si členové MAS SKCH uvědomují velmi nízkou formu spolupráce, vzájemné informovanosti a provázanosti aktivit zde probíhajících, vnímají vznik této MAS jako nástroj, jak tyto aktivity koordinovat a efektivně realizovat.
Vize a Mise MAS zaměřují pozornost nejen na základní životní potřeby obyvatel ve smyslu kvalitního bydlení, stabilní práce a zachovalého životního prostředí, ale především chtějí ve své realizaci přispět ke skutečné radosti ze života jak místních obyvatel, tak návštěvníků regionu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena