MAS Rokytná, o.p.s.

MAS byla založena v roce 2004 na území Moravskobudějovického mikroregionu a včleněna do orgánů IECC, o.p.s. V září 2012 se rozlohou, počtem obcí i obyvatel MAS zdvojnásobila na 49 obcí a její území je celistvé a název byl změněn na MAS Rokytná, o.p.s. Území MAS se nachází na jih od Třebíče v jihovýchodní části Kraje Vysočina. K 1. 1. 2014 na něm bylo 29.006 obyvatel a má rozlohu 52.366,2 ha. Území se nachází v působnosti dvou obcí s rozšířenou působností – ORP Třebíč a ORP Moravské Budějovice.

NUTS II Jihovýchod
Autorem a nositelem této strategie  je MAS Rokytná, o.p.s.
Strategie se zaměřuje na nejdůležitější faktory, které mají vliv na rozvoj území místní akční skupiny Rokytná. Zkoumá je po jednotlivých tematických oblastech, věnuje se výsledkům komunitního projednávání těchto témat, definuje důležité zdroje území a nakonec nejdůležitější závěry shrnuje ve struktuře SWOT analýzy. 
 
Podkladem pro zpracování byly výstupy získané na veřejných setkáních podnikatelů, neziskových organizací, obcí, škol, zemědělců, zájmových sdružení a občanů, dále dotazníkové šetření adresované organizacím i občanům. Lidé, kteří znají místní prostředí, mají zde „kořeny“, dobře ví, co je třeba změnit a kam je třeba investovat nejen finanční prostředky. Došlo tak k propojení expertních a komunitních plánovacích procesů, které jsou považovány za základní součást budování projektové kapacity území.
 
Cílem je navrhnout taková opatření, která povedou k vyváženému a udržitelnému rozvoji území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena