MAS Říčansko o.p.s.

Společnost MAS Říčansko o.p.s. vytváří servisní a organizační zázemí Místní akční skupině, která pracuje podle zásad evropské metody LEADER, jenž umožňuje rovnoprávné partnerství při podpoře rozvoje regionu Říčanska všem fyzickým osobám, neziskovým organizacím, podnikatelům a kapitálovým společnostem, obcím, městům a veřejným institucím. Nejvyšší orgán MAS je tvořen všemi partnery s uzavřenou partnerskou smlouvou, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv.

NUTS II Střední Čechy
Říčansko , oblast v okolí a zázemí hlavního města Prahy, součást kulturně-historické paměti Středních Čech, vstoupila do své novodobé historie dynamickým rozvojem a změnami. Během krátké doby se zcela změnil ráz prostředí i skladba obyvatelstva i jeho životní styl. Pod vlivem těchto změn se rychle přetváří i obraz regionu. Na mnoha místech vyrostly nové domy, ve městech komerční budovy, nákupní střediska a služby.
Po technické době lidé znovu objevují potřebu žít v souladu s přírodou a tradičními kořeny a region je tak zaplaven novými obyvateli i vlnou turistů, obdivujících jeho památky i neopakovatelnou atmosféru. Na druhé straně je region neustále sužován rostoucí automobilovou dopravou a hlukem, zastaralou nebo nedostatečnou infrastrukturou, narůstající kriminalitou i nepružnou správou. Obce ne vždy efektivně hospodaří se svými pozemky a majetkem a nedostává se jim finančních prostředků na rozhodující investiční akce. Tyto problémy je nutno řešit v souladu s evropskými cíli regionu i jeho možnostmi. Obdobně jako jiné evropské venkovské oblasti potřebuje Říčansko vedle územního plánování i dlouhodobý programový dokument, formulující ucelenou a reálnou představu o budoucím ekonomickém, sociálním a prostorovém rozvoji v nových podmínkách – Integrovanou rozvojovou strategii území

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena