MAS Pomalší o.p.s.

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. byla založena 13. prosince 2005 a je neziskovou organizací, která sdružuje města a obce v povodí řeky Malše s podnikatelskými a neziskovými subjekty působícími v tomto regionu. Území MAS Pomalší tvoří katastrální území obcí sdružených ve Svazku měst a obcí regionu Pomalší, Dobrovolném svazku obcí Poluška a Regionálním svazku obcí Vltava. Nachází se jižně od krajského města České Budějovice a východně od Českého Krumlova, mezi Chráněnou krajinnou oblastí Blanský les a Chráněnou krajinnou oblastí Novohradské hory. Převážná část území MAS Pomalší leží v povodí řeky Malše. Na území 333,86 km² ve 27 obcích žije 23236 obyvatel. Předmětem a cílem činnosti MAS Pomalší o.p.s. je v rámci přijaté strategie rozvoje podporovat projekty zvláště z následujících oblastí: a) péče o kulturní, společenský a hospodářský rozvoj oblasti b) spoluúčast na projektech evropské spolupráce c) péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí d) meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma e) podpora malého a středního podnikání, vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí f) péče o rozvoj cestovního ruchu. V letech 2009-2013 vypsala celkem 9 výzev na příjem projektů v opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova. MAS přijala celkem 79 projektových žádostí, z toho bylo 94% žadatelů úspěšných a zrealizovalo své projekty na území MAS za více jak 32mil. Kč. MAS se podílela na celkem 4 projektech spolupráce z opatření IV.2.1 PRV, jejichž prostřednictvím pomohla k rozvoji regionu díky celkové částce 3,9mil. Kč.

NUTS II Jihozápad
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Pomalší vznikala částečně dodavatelsky, částečně vlastními silami kanceláře MAS, avšak s rozhodujícím podílem místní komunity z území MAS.
Formou řízených rozhovorů se všemi starosty a starostkami obcí na území vytvořila manažerka MAS soubor podkladů pro zpracování karet obcí. Karty obcí jako datová příloha tvoří přílohu dokumentu strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Dalším krokem bylo dotazníkové šetření, které prostřednictvím zpravodajů a webových stránek oslovilo plošně občany obecních komunit Pomalší. Souhrnné výsledky dotazníku jsou uvedeny v analytické části dokumentu Strategie.
Byly ustaveny 3 expertní skupiny MAS, a to pro oblast Zemědělskou, Sociální a Rozvoje cestovního ruchu. Po provedení 3 komunitních workshopů na území, vzniku strategického týmu a týmové SWOT analýzy se ukázalo, že je účelné zřídit další expertní skupinu, zaměřenou na komunitní rozvoj a vzdělávání. V expertních skupinách byly vedle odborníků z MAS i externí experti na danou problematiku.
K vybudování strategického týmu byli přizváni jednak pracovníci MAS a členové expertních skupin, avšak jádro týmu tvořili nejaktivnější účastníci komunitních dílen. Použita byla metoda budování týmů E consulting E.U.R., s.r.o., která vede ke vzniku sociálního kapitálu uvnitř týmu, podporuje synergii a přináší efektivní výstupy. Po definici osobních očekávání členy týmu následovalo seznámení s principy partnerství, stanovení cíle práce a pravidel týmu. Tým zahájil s týmovou SWOT analýzou formou brainstormingu. Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb vznikala jako hledání nápadů pro všechny oblasti života v regionu. Audit zdrojů byl proveden s facilitací metodou OPERA. Misi - poslání MAS Pomalší strategický tým vytvořil v řízeném procesu metodou klíčových slov. Je odpovědí na otázky „Proč existuje MAS Pomalší?“, „Co má za úkoly?“, „Jak přispívá území?“. Strategický tým definoval problémy a potřeby na území s tím, že jejich hlubší projednání, stanovení cílů a opatření byla práce pro expertní skupiny, a to zejména prostřednictvím expertních SWOT analýz. Zpracování sociodemografické analýzy zajišťovala kancelář MAS. Vizi pro region vytvořil ve facilitovaném procesu strategický tým ve dvou fázích. Strategické cíle vycházející z vize byly stanoveny rovněž v týmovém procesu s využitím podkladů z analytické části včetně všech SWOT analýz. Priority jako cesty k naplnění vize pro Pomalší 2025 definují a blíže vymezují oblasti a s pomocí týmové SWOT je tým nejenom věcně určil, ale i detailně formuloval. Čtyři priority vycházejí ze 4 oblastí intervence na území a odpovídají zaměření 4 expertních skupin. Specifické cíle dále rozvíjejí jednotlivé priority a spolu s opatřeními k jejich realizaci tvoří základní vodítko pro programové rámce, které budou již konkrétněji definovat realizaci strategie ve vztahu k jednotlivým operačním programům. I v této fázi se jednalo o facilitovanou týmovou práci strategického týmu. Programové rámce budou prováděcími plány strategie v jednotlivých oblastech komunitně vedeného místního rozvoje v Pomalší (CLLD) ve vztahu k operačním programům. Dle stavu přípravy operačních programů v srpnu 2013 předpokládá strategie využití 4 z nich, a to programu řízeného MMR- IROP- integrovaného regionálního operačního programu, PRV-Programu rozvoje venkova Mze, Programu MPSV OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí řízeného MŽP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena