MAS Polabí, o.p.s.

Nezisková organizace MAS Polabí, o.p.s. vznikla dne 31. 1. 2013 podáním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Opatření III.4.1. Získávání dovedností animace a provádění. Impulsem pro vznik naší organizace byla podpora meziobecní spolupráce složená ze zástupců veřejného, soukromého a neziskového sektoru, jejímž cílem je především rozvoj jednotlivých venkovských regionů oblasti MAS Polabí. MAS Polabí, o.p.s. působí v oblasti Středočeského kraje, členy MAS jsou kromě svazků obcí Mikroregionu Polabí ještě podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. Ke dni 31.8.2014má členská základna MAS celkem 26 členů.

NUTS II Střední Čechy
Integrovaná strategie území MAS Polabí je základním rozvojovým dokumentem, který umožní realizaci integrovaných projektů v období 2014 – 2020. Pracovní verze byla zpracována kombinovaným přístupem expertně-komunitním a vychází ze zjištěných potřeb území. Analýza byla zpracována s využitím všech dostupných informací, dat od obcí a dalších členů MAS. Analýza a zejména její závěry byly široce diskutovány a připomínkovány (zástupci všech aktérů v území i veřejnost). Strategické zaměření (vizi, klíčové oblasti rozvoje) včetně návrhu strategických cílů, bylo připraveno ve spolupráci programového výboru a externího zpracovatele. Ten následně dopracoval návrh specifických cílů a opatření. Strategická část byla představena členům MAS a veřejnosti, následně byly zapracovány došlé připomínky. Strategie obsahuje vizi, 4 klíčové oblasti rozvoje a 13 specifických cílů rozpracovaných do 51 rozvojových opatření. Velký důraz je kladen na integrovaná řešení a hledání společných aktivit pro celé území MAS.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena