MAS Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina Podhostýnska (MASP) je pracovní a iniciativní spolek, založený k vytvoření pilotní integrované strategie na ochranu a rozvoj nejvýznamnějších hodnot území Podhostýnska. Vznikla v roce 2006, působí na území 17 obcí ve Zlínském kraji s necelými 19 tis. obyvateli.

NUTS II Střední Morava
ISRÚ vznikala od roku 2012 komunitním způsobem. Na jejím vzniku se podíleli zástupci z veřejného i soukromého sektoru (obce, podnikatelé, NNO, zemědělci, aktivní občané, odborníci). Při zpracování strategie bylo využito dotazníkových šetření, zjištění z projektu Meziobecní spolupráce, strategických dokumentů kraje, obcí. Cíle a priority vycházejí z potřeb a požadavků aktérů v území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena