MAS Podbrněnsko, o.s. CZ.1.08/3.2.00/14.00229

Místní akční skupina Podbrněnsko, občanské sdružení, má od 1. 1. 2014 právní formu spolku. MAS Podbrněnsko v současnosti tvoří 38 členů, z nichž 12 zastupuje veřejnost, 12 z nich reprezentuje nevládní neziskové organizace a 14 z nich tvoří sektor soukromý. Hlavním cílem spolku MAS je podpora členů a ostatních subjektů v území Podbrněnska v konkrétních projektech, aktivitách, vedoucí k všestrannému udržitelnému rozvoji daného regionu. MAS Podbrněnsko patří mezi nově vzniklé místní akční skupiny (od ledna 2013) a nebyla tedy v rámci minulého dotačního období 2007-2013 podpořena.

NUTS II Jihovýchod
SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020 je připravována dle zásad komunitně vedeného místního rozvoje. Při její tvorbě (od podzimu roku 2013) jsou využívány nástroje komunitního plánování (dotazníky, kulaté stoly a diskuze v rámci pracovních skupin).
Ke tvorbě SCLLD pro období 2014-2020 bylo využito podpory ze dvou projektů spolufinancovaných z EU z dotačního období 2007-2013 – projekt Získávání dovedností, animace a provádění z PRV a projekt OP TP výzvy 2.
Na tvorbě SCLLD se podíleli zaměstnanci kanceláře MAS Podbrněnsko a pracovníci a studenti Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně pod vedením expertů z poradenské společnosti GaREP, spol. s.r.o.
Předkládaná pracovní verze strategie CLLD obsahuje kompletní analytickou část a návrh strategické části.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena