MAS Ploština

MAS Ploština je zapsaný spolek a oficiálně vznikl v roce 2005. Celkem jej tvoří 37 členů. Na území MAS Ploština žije více než 22 tisíc obyvatel a rozkládá se v katastrech celkem 17 obcí o rozloze cca 237 km2. Přirozeným spádovým a administrativním centrem mikroregionu je město Valašské Klobouky. Cílem MAS je napomáhat k rozvoji regionu aktivitami, které vedou k podpoře projektů s přínosem pro rozvoj území. Území MAS Ploština je součástí NUTS II Střední Morava, Zlínského kraje, okresu Zlín.

NUTS II Střední Morava
Předkládaná strategie je základním koncepčním dokumentem, podle kterého se bude řídit rozvoj území MAS. Je zpracována v souladu s vydanou metodikou a charakterizuje nejvýznamnější pozitiva území, které je potřeba rozvíjet, i hlavní problémy, které je v území potřeba řešit. Je založena na vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje, respektující principy udržitelného rozvoje.
Skládá z analytických částí a strategické části. Analytická část popisuje území na základě souhrnu dat v jednotlivých aspektech. Řeší také analýzu problémů a potřeb. Strategická část byla sestavena z podnětů z veřejných projednávání a dotazníkového šetření. Některé problémy byly vytyčeny i v analytické části. Zaměřuje se na oblasti, které jsou pro další rozvoj MAS důležité. Tyto oblasti lze shrnout do vize a cílů území. MAS Ploština si určila 3 strategické cíle. Podrobněji jsou strategické cíle charakterizovány prostřednictvím priorit, specifických cílů a opatření

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena