MAS Partnerství venkova

MAS Partnerství venkova byla založena 14. ledna 2005, k 31. 8. 2014 bylo jejími členy 22 subjektů z podnikatelské, neziskové a veřejné sféry. Území působnosti MAS leží v nejsevernější části Jihomoravského kraje a zahrnuje 25 obcí. V roce 2006 uspěla MAS v rámci národního programu LEADER ČR a mohla podpořit první 4 projekty. Od roku 2009 realizuje MAS svůj strategický plán LEADER (SPL) a má za sebou dlouhou řadu úspěšně zrealizovaných projektů, které přispěly k rozvoji regionu.

NUTS II Jihovýchod
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova na období 2014 – 2020 je střednědobý strategický rozvojový dokument vztahující se na území působnosti MAS.
Jak její název napovídá, strategie byla zpracována metodou komunitně vedeného místního rozvoje, což je nástroj pro zapojení co nejširšího okruhu aktérů z řad místních podnikatelů, neziskových organizací, veřejné správy i obyvatel
do plánovacích procesů i realizace rozvoje území.
Strategický dokument se dělí na analytickou, návrhovou a implementační část. Analytická část vyhodnocuje potenciál, potřeby a problémy v území jak na základě tvrdých dat, tak i názorů místní veřejnosti. Návrhová část hledá na základě výsledků analytické části vhodná opatření pro další rozvoj území. Implementační část se zabývá uvedením rozvojových opatření do praxe.
Předkládaná pracovní verze. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena