MAS Mikulovsko o.p.s.

MAS Mikulovsko je obecně prospěšná společnost, která sdružuje partnery veřejné, soukromé a neziskové sféry mikroregionu. Hlavním cílem MAS Mikulovsko je pomoc při vytváření vhodného partnerství za účelem zvýšení rozvojového potenciálu regionu. Zaměřuje se především na přenášení iniciativy „zespoda nahoru“, tvorbu a realizaci integrovaných strategií Mikulovska a napomáhá tak jeho všestrannému rozvoji. Poskytuje poradenství a pomoc při vytváření a realizaci projektů a uskutečňuje výměnu zkušeností s jinými MAS v ČR a EU.

NUTS II Jihovýchod
Integrovaná strategie MAS Mikulovsko byla vytvořena v návaznosti na Strategický plán LEADER, který byl Místní akční skupinou vypracován na programové období let 2007-2013. Integrovaná strategie MAS Mikulovsko představuje aktualizaci původního strategického dokumentu. Pro sestavení současné strategie byl kladen ohled na dřívější vývoj území a jeho nynější stav. Významnou součástí strategie je podrobná analýza území a jeho jednotlivých oblastí, tedy např. vývoje obyvatelstva, vzdělanostní struktury, bydlení, ekonomické struktury, hospodářské činnosti, nezaměstnanosti či cestovního ruchu. Na analytickou část vývoje území navazuje zhodnocení potřeb a problémů, na základě kterých byly vymezeny prioritní oblasti a jejich řešení. Pomocí vizí, rozvojových oblastí a cílů Mikulovska sestavila Místní akční skupina soubor hlavních priorit rozvoje. Priority rozvoje by měly v budoucnu napomoci celkovému trvale udržitelnému rozvoji regionu, tedy rozvoji sociální, ekonomické a environmentální sféry.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena