MAS Mezi Hrady

Administrativní příslušnost MAS je NUTS II Střední Čechy. Celé území přísluší k okresům Beroun, Kladno a Praha- západ. MAS Mezi Hrady představuje rozsáhlé území, náležející téměř celé do CHKO Křivoklátsko. Jde o pruh území, vedoucí ve směru od Prahy směrem na jihozápad, jehož ohraničení je členité. Na severu a severozápadě tvoří přirozenou hranici území tok Berounky. Vzájemná komunikační propojenost obcí je ztížena terénem s důsledky v relativní izolovanosti jednotlivých skupin obcí.

NUTS II Střední Čechy
Zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mezi Hrady, z.s.p.o. vyplývá z potřeby účelného a všestranného rozvoje území MAS v letech 2014 – 2020. Rozvoj území bude realizován prostřednictvím metody komunitně vedeného místního rozvoje.  
Zpracování samotné Strategie předcházela analýza daného území s cílem odhalit silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby rozvoje území.
Za základě zjištěných informací a zmapování potřeb místních aktérů regionálního rozvoje byly sestaveny klíčové oblasti, priority a rozvojové cíle.
Činnosti realizované MAS Mezi Hrady, jejími členy a partnery budou v následujícím programovém období uskutečňovány v souladu se zpracovanou Strategií a budou přispívat k naplňování stanovených cílů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena