MAS Litomyšlsko o.p.s.

Místní akční skupina Litomyšlsko (MAS Litomyšlsko) již od roku 2007 podporuje rozvoj regionu Litomyšlsko, a to zejména jeho venkovských oblastí. V současné době zabírá území 51 obcí a 3 měst s počtem obyvatel 45 784.

NUTS II Severovýchod
Tento strategický dokument je zpracováván za účelem formalizace koncepce komunitně vedeného místního rozvoje v regionu působnosti MAS Litomyšlsko. Základem bylo zapojení širokého spektra regionálních aktérů tak, aby komunitní plány byly základem této strategie. Bez strategického dokumentu a zastřešení jeho realizace by pravděpodobně komunitní vývoj probíhal rozdrobeně a nekoncepčně.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena