MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale její činnost byla omezena z finančních důvodů. Od roku 2013 byla MAS podpořena z PRV a MAS začala pracovat na svém zviditelnění. MAS Lašsko se prezentovala na propagačních akcích a díky projektu OPTP pokračuje na tvorbě SCLLD zpracováním strategické části.

NUTS II Moravskoslezsko
SCLLD se skládá ze tří částí: Charakteristika MAS, která podléhá pravidlům standardizace, Integrovaná strategie rozvoje území a Integrovaný akční plán. Charakteristika MAS je zpracována, avšak MAS musí splnit některé z dalších požadavků pravidel standardizace, proto bude tato část ještě upravena. MAS Lašsko má v tuto chvíli zpracovanou analytickou a strategickou část ISÚ. Analytická část obsahuje vymezení území a základní charakteristiku, analýzu problémů a potřeb, strategie, jejichž realizace se odehrává v území. Strategická část obsahuje vizi, strategické, specifické cíle a návrh konkrétních opatření. Struktura strategické části je sestavena následovně: klíčové oblasti (zvoleny podle principů udržitelného rozvoje), strategické cíle, specifické cíle a možná opatření. Tato část je v integraci s analytickou částí a reaguje na potencionální problémy regionu. V dalším období se bude zpracovávat implementační část (Integrovaný akční plán) s konkrétní implementací cílů sloužící rozvoji území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena