MAS Jemnicko, o.p.s.

Místní akční skupina Jemnicko byla založena jako o.p.s. v říjnu roku 2004. Její území se rozkládá na území tří krajů z jižní strany sousedí s Rakouskem. Do územní působnosti spadá 45 obcí a dvě města. Mas Jemnicko vznikla za účelem rozvoje regionu, venkova formou obecně prospěšných služeb a činností. Dále se podporou aktivních způsobů kulturního a společenského života a udržováním tradic snažíme, aby platilo : „ Jemnický region žije“.

NUTS II Jihovýchod
Nositelem a zpracovatelem Integrované strategie území je Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.(MAS). Strategie analyzuje území, jeho problémy a rozvojové potřeby. Dále vyhodnocuje rozvojový potenciál území – územní plánování, lidský potenciál a perspektivní rozvojové oblasti. Hlavní skutečnosti jsou shrnuty v tematických SWOT analýzách. Dokument dále definuje vizi rozvoje území na roky 2014-2020, kterou je zvyšování kvality života jeho obyvatel. Jsou specifikovány strategické a specifické cíle regionu, konkrétní opatření k jejich naplnění a indikátory míry dosažení jednotlivých cílů. Strategie klade důraz na vzájemnou provázanost realizace jednotlivých cílů a spolupráci aktérů při jejich naplňování. Hlavním principem pro zpracování strategie bylo zapojení co nejširší komunity na území MAS do její přípravy – zemědělci, NNO, starostové, občané, cílové skupiny. Strategie je vypracována v návaznosti na relevantní strategické dokumenty.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena