MAS Horní Pomoraví o.p.s.

MAS Horní Pomoraví je obecně prospěšnou společností založenou v roce 2006 za účelem rozvoje území, který je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, který je postaven na ekonomickém, sociálním a environmentálním rozměru. MAS působí v katastrech 46 obcí v rámci Olomouckého kraje, na území podhůří Jeseníků. Posláním MAS Horní Pomoraví o.p.s. je budování partnerské sítě subjektů ziskové i neziskové sféry a veřejného sektoru tak, že sdružuje fyzické i právnické osoby za účelem spolupráce v oblasti rozvoje venkova.

NUTS II Střední Morava
Integrovaná a víceodvětvová strategie místního rozvoje zaměřená na oblast MAS Horní Pomoraví.  V rámci přípravy strategie byl uplatněn partnerský přístup – do přípravy byli v dostatečné míře zapojeni všichni relevantní partneři v území.  Strategie se skládá z analytické části vymezující rozlohu a počet obyvatel, obsahující stručnou socio-ekonomickou analýzu, jsou zde uvedeny problémy a potřeby území, včetně SWOT analýzy a vazba na další strategické dokumenty. Další část je strategická, v níž jsou stanoveny vize, cíle a opatření, obsahuje takéintegrované a inovativní rysy včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. Implementační část uvádí popis implementace a typy projektů implementace, popis spolupráce a integrovaného přístupu. Součástí strategie je také časový harmonogram a finanční plán.
Strategie je zaměřená na lidské zdroje, rozvoj podnikatelského prostředí, zachování kvality životního prostředí a udržitelnost zemědělství, dále rozvoj obcí; rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena