MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o. p. s. (MAS) byla jako obecně prospěšná společnost založena roku 2004. Je sdružením podnikatelů a obcí, působících na území Hlubocka a Lišovska. Jejím cílem je podpora rozvoje venkova v rámci jednotné strategie, a to například v oblastech péče o kulturní a hospodářský rozvoj, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, meziregionální a mezinárodní spolupráce, rozvoje multifunkčního zemědělství a podpory malého a středního podnikání.

NUTS II Jihozápad
Zpracovaná Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2014 - 2020 představuje stěžejní strategický dokument pro komplexní plánování regionálního rozvoje na území MAS v programovém období 2014 - 2020. Základním cílem SCLLD je koordinace přípravných i realizačních aktivit, které by vedly k zajištění udržitelného regionálního rozvoje na místní úrovni. SCLLD představuje komplexní rozvojový dokument střednědobého dosahu, vztahující se na celé území MAS. Celý dokument SCLLD se skládá z analytické, strategické a implementační části.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena