MAS Dolnobřežansko o.p.s

MAS Dolnobřežansko o.p.s. byla založena v roce 2012 z iniciativy starostů mikroregionu Dolnobřežansko. MAS Dolnobřežansko obsluhuje území 11 obcí (Březová-Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Libeř, Okrouhlo, Ohrobec, Psáry, Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky-Hodkovice, Zvole) s celkem více než 25 000 obyvateli. V současné době má MAS Dolnobřežansko 48 partnerů z řad firem, obcí, škol a neziskových organizací, které v území působí a podílejí se na její činnosti.

NUTS II Střední Čechy
V návaznosti na poznatky analýzy problémů a potřeb rozvoje území MAS Dolnobřežansko je vize rozvoje území formulována následujícím způsobem. Na konci programového období 2014-2020 je MAS Dolnobřežansko:
-dynamicky se rozvíjejícím „STAR regionem“ hitech inovačního podnikání v návaznosti na přítomnost velkých vědeckovýzkumných center excelence a v souladu s konceptem inteligentní specializace.
-územím s konkurenceschopnými podniky v tradičních odvětvích zemědělství, lesnictví, výroby a služeb nabízejícím práci těm, kteří se nemohou uplatnit na pracovním trhu inovačního podnikání.
-inkluzivně se rozvíjejícím „Sociálně přátelským regionem“, který aktivně předchází sociálnímu vyloučení ohrožených skupin obyvatel.
-udržitelně se rozvíjejícím „Environmentálně citlivým regionem“, který klade důraz na snižování znečištění životního prostředí, na hospodárné zacházení s přírodními a kulturními zdroji a na další zvyšování kvality života v sídlech území MAS Dolnobřežansko.
-regionem dobré správy, partnerství a spolupráce, který buduje svou image v souladu s rozvojovou vizí.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena