MAS Česká Kanada o.p.s.

Území, o které MAS Česká Kanada pečuje, zahrnuje k 1. 3. 2014 celkem 41 obcí a 5 měst, s celkovým počtem 51643 obyvatel na rozloze 881,04 km2, tj. 8,11 % obyvatel Jihočeského kraje. Toto území sousedí s dalšími „maskami“, a to MAS Jemnicko, MAS Mikroregionu Telčsko, MAS Třeboňsko a MAS Lužnice. MAS Česká Kanada, o.p.s. sdružuje v rovném partnerství celkem 30 organizací. Jsou to 2 mikroregiony (je zde celkem 42 obcí a měst), 3 obce a 1 město, 1 vysoká škola, 1 střední učiliště, 4 neziskové organizace a 18 podnikatelů a malých firem. Obecně prospěšnou společnost založilo 18 zakladatelů.

NUTS II Jihozápad
Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Česká Kanada (MAS Česká Kanada) je koncepčně rozvojový dokument a v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje se snaží efektivně řídit procesy plánování ekonomického a sociálního rozvoje území MAS.
Stanovením vize a cílů v tomto dokumentu a rozpracováním postupných kroků, které povedou k naplnění cílů skrze aktivity a opatření, dojde k cílenému rozvoji regionu. Naplňováním vize strategie chce MAS Česká Kanada přispět ke zlepšení kvality života jednak obyvatel trvale žijících na území MAS, tak i příchozích návštěvníkům regionu. Stejně tak chce přispět i k dalšímu využití kulturního dědictví a přírodního bohatství, které jsou pro tento příhraniční region tak charakteristické.
Integrovaná strategie rozvoje území MAS Česká Kanada vychází zejména z potřeb MAS jako územního celku a zároveň respektuje zájmy jednotlivých obcí, podnikatelů, neziskových organizací a mikroregionů, zapojených do MAS Česká Kanada. Zároveň akceptuje hlavní směry rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena