MAS Broumovsko

MAS Broumovsko+, z.s., vznikla v r. 2005. Působnost vykonává v území totožném s DSO Broumovsko a ORP Broumov. Celé území MAS se nachází v CHKO Broumovsko a žije v něm 16 800 obyvatel. MAS realizovala úspěšně SPL 2009-2013. Dalším projektem MAS byl projekt „Geoturistika: první kroky“ financovaný z OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko a „Zvyšování kapacit evropského venkova“ financovaný z programu Celoživotního vzdělávání Evropské komise, v němž je zapojeno dalších šest neziskových organizací ze zemí EU. Oba projekty byly realizovány se zapojením veřejnosti na principech CLLD.

NUTS II Severovýchod
ISÚ MAS Broumovsko+, z.s., navazuje na úspěšnou realizaci SPL 2009-2013 a jeho evaluaci. Oblasti ISÚ vycházejí ze SWOT analýzy zpracované členy MAS v lednu 2014 a projednání analýzy v pracovních skupinách. Zdrojem informací bylo osobní šetření provedené vlastními silami MAS na jaře 2014 mezi starosty obcí (infrastruktura, životní prostředí, služby, zdravotní péče, kulturní akce, projektové záměry obcí). Dalším podkladem bylo dotazníkové šetření mezi občany (529 respondentů) z června a července 2014. Vedle těchto zdrojů vyplývajících ze zapojování veřejnosti využila MAS údaje ČSÚ, strategie měst a obcí, strategie Královéhradeckého kraje a Plán péče CHKO Broumovsko. Limitem pro ISÚ je poloha celého území MAS v CHKO Broumovsko a z toho plynoucí požadavky na ochranu přírody. Dalším limitem je sociální složení a nižší průměrná vzdělanost lidí vyplývající z téměř úplné výměny obyvatelstva po roce 1945. Z minulosti přetrvává zanedbaná infrastruktura obcí. Vzhledem k poloze území v severní části Broumovského výběžku je obtížné udržení podnikání pro živnostníky. Hlavními tématy, na nichž se region shoduje pro využití v rozvoji CR, je téma pískovcových skal a barokních památek.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena