MAS Brána Písecka

MAS Brána Písecka je dobrovolným, nezávislým sdružením, sdružujícím členy na základě společných zájmů. Vznikla ke dni 16.11. 2006. MAS působí na území mikroregionu DSO Severního Písecka, tedy na katastrech 24 obcí a dvou měst. Cílem sdružení je sdružovat aktivní jedince, organizace, obce a podnikatele, kteří mají zájem podílet se na uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které ovlivní kvalitu života obyvatel jihočeského venkovského regionu Severního Písecka, tvorbě a realizaci integrované strategie rozvoje tohoto regionu a vést účastníky partnerství na místní úrovni k vyššímu potenciálu území.

NUTS II Jihozápad
Zpracovaná Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2014 – 2020 představuje stěžejní strategický dokument pro komplexní plánování regionálního rozvoje v území regionu MAS Brána Písecka v programovém období 2014 – 2020.
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovaných procesů, implementace strategických dokumentů i vlastní realizace rozvoje území. CLLD představuje prvky řešení sociálních environmentálních a ekonomických problémů v území, přičemž celý proces probíhá “zdola – nahoru“, tedy přímo od místních komunit. Díky tomu může podstatně ovlivnit život na našem venkově. Může pomoci realizovat nové myšlenky, nápady a společně je zavádět do praxe. Očekáváme posílení místní kapacity pro rozvoj území. Z těchto důvodů může být komunitně vedený místní rozvoj velmi účinným nástrojem k dosažení nových, efektivnějších a udržitelnějších forem hospodářského, sociálního i environmentálního rozvoje. Do tvorby strategie byla zapojena široká veřejnost od všech starostů, přes zástupce podnikatelské sféry, školství , cestovního ruchu, zájmových organizací až po řadové občany. Myslíme si, že jsme poctivě zmapovali slabé stránky i možnosti regionu a pokusili se najít odpovědi na řešení problémů našeho území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena