MAS Brána Brněnska, o.s.

V červnu 2012 byla v Kuřimi založena MAS s názvem Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. Jedná se o zapsaný spolek, který dle pravidel MAS sdružuje veřejný sektor (obce, mikroregiony, školy nebo příspěvkové organizace založené obcí), podnikatele, neziskové organizace a fyzické osoby. Členy MAS jsou organizace, které jsou v regionu aktivní, a mají zájem na jeho rozvoji.

NUTS II Jihovýchod
Příprava strategie MAS vychází z podrobné expertní analýzy území a ve svých zásadách se opírá o názory občanů, neziskových organizací, podnikatelů, a všech aktivních subjektů v území MAS i v jednotlivých obcích (mikroregionech). Při vlastní tvorbě strategie se propojují stanoviska komunitní i expertní. Lidem se vysvětlují možnosti obcí, finanční a technické podmínky, možnosti zdrojů, efektivita opatření.
Expertní analýza čerpala z již dříve zpracovaných rozvojových strategií jednotlivých mikroregionů, Územně analytických podkladů správních obvodů (dále SO) jednotlivých ORP, šetření ČSÚ, údajů na portálech státní správy, terénního šetření, pohovorů se zastupiteli obcí a občany, facilitovaných setkání s aktivními subjekty v území, dotazníkovými šetřeními, telefonními pohovory s podnikateli a neziskovými skupinami, zveřejňováním dotazníků na webu a vytvořením možnosti vyplňování dotazníků elektronicky.  
Bylo realizováno rozeslání dotazníků pro obce, občany, nezisková sdružení a podnikatele, byly vedeny osobní konzultace se všemi starosty obcí z území MAS a posléze realizována setkání s občany, neziskovými organizacemi a podnikateli, na kterých byly řešeny možné postupy strategie místně vedeného komunitního rozvoje (SCLLD) v rámci území MAS Brána Brněnska, o.s.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena