MAS Blaník, o. s.

Místní akční skupina (dále jen MAS) Blaník, o.s. je dobrovolným neziskovým sdružením občanů a právnických osob, jejichž cílem je rozvoj regionu MAS Blaník, naplňování společných zájmů členů sdružení, koordinace spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER a realizace rozvojové strategie regionu. Území MAS Blaník,o.s. se nachází ve východní části Středočeského kraje, na rozhraní Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Převážně kopíruje území ORP Vlašim (mimo 4 obce) Na území MAS Blaník k 31. 12. 2012 žilo 24 976 obyvatel. Místní akční skupina sdružuje 44 obcí (87 katastrálních území) o celkové rozloze 46 629 ha. Tyto obce jsou sdruženy do 4 dobrovolných svazků obcí Podblanicko, Blaník, Želivka a Český Smaragd: Vlašim, Radošovice, Slověnice, Ctiboř, Libež, Řimovice, Pavlovice, Hradiště, Kamberk, Kondrac, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, Načeradec, Ostrov, Pravonín, Velíš, Vracovice, Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Čechtice, Děkanovice, Dolní Kralovice, Dunice, Chmelná, Keblov, Křivsoudov, Kuňovice, Loket, Mnichovice, Snět, Strojetice, Studený, Šetějovice, Tomice, Trhový Štěpánov, Zdislavice, Chlum, Hulice, Javorník, Kladruby, Rataje, Tichonice, Soutice. Nejvyšším orgánem MAS Blaník je členská schůze, ke dni 28.8.2014 má MAS Blaník 55 členů (z toho 18 z veřejného sektoru a 37 ze soukromého). Rozhodovacím orgánem je Výbor, statutárním orgánem je předseda; spolek má dva místopředsedy. Dalšími orgány jsou Monitorovací a kontrolní výbor a Výběrová komise. MAS Blaník o. s. byla registrována dne 10. 5. 2013 u Ministerstva vnitra od č. j. VS/1-1/93234/13-R. IČO: 016 758 42. Ustavující Valné shromáždění MAS Blaník o. s. se konalo dne 18. 6. 2013 v Čechticích, nicméně samotnému založení MAS Blaník, o. s., předcházela řada jednání od konce roku 2012. MAS Blaník vznikla vydělením území 4 mikroregionů z původní MAS Posázaví, o. p. s., která vznikla již v roce 2004.

NUTS II Střední Čechy
MAS Blaník, o.s. pracuje na strategii od počátku roku 2013, kdy bylo schůzí členů odsouhlaseno, že příprava strategie bude nadále probíhat v ose šesti témat: Rozvoj obcí, Výchova a vzdělávání, Kulturní, spolková a zájmová činnost, Sociální služby, Cestovní ruch a Využití potenciálu krajiny. Na jaře 2013 proběhlo první kolo komunitního setkání všech šesti pracovních skupin, druhé kolo proběhlo na podzim téhož roku a třetí kolo na jaře 2014. Všechna setkání byla veřejná a otevřená všem zájemcům z řad veřejnosti. K zajištění účasti proběhla před každým kolem rozsáhlá informační kampaň v území, kdy např. obce, mikroregiony i organizace vyvěsily pozvánku na setkání na vývěskách (fyzicky i elektronicky). Jednorázově byla svolána i skupina „Studenti“ a „Senioři“ k doplnění výstupů pracovních skupin. V prvním kole byla provedena analýza území formou diskuse a zápisu do jednotlivých SWOT analýz. V druhém kole byly identifikovány tematické okruhy „hlavní cílové pod-oblasti“ pro jednotlivé pracovní skupiny (to jsou i hlavní cílové oblasti strategie). Na posledním setkání pracovních skupiny byly odsouhlaseny cíle, vize, okruh konkrétních aktivit. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo definovat indikátory monitoringu a evaluace s veřejností, byla poptána odborná firma, která k připraveným klíčovým oblastem indikátory navrhla a pak projednala na setkání řídící skupiny dne 19. 8. 2014. V rámci MAS Blaník o. s. funguje celkem 6 pracovních skupin: A= ROZVOJ OBCÍ B = VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ C = KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST D = SOCIÁLNÍ SLUŽBY E = CESTOVNÍ RUCH F = VYUŽITÍ POTENCIÁLU KRAJINY V zapojení veřejnosti do přípravy a projednání strategie hraje významnou roli web MAS Blaník (www.masblanik.cz) a to nejen z důvodu informování o plánovaných setkáních, ale rovněž pro sběr projektových záměrů („Katalog projektů“) a připomínek k pracovní verzi strategie („Připomínkový formulář ke strategii“). Veřejnost byla zapojena i do expertní části zpracování strategie zejména formou účasti na Komunitním plánování sociálních služeb a na projednání indikátorů navržených společností CI2, o.p.s. Hlavní odpovědná osoba za strategii dle stanov spolku je Mgr. Renata Vondráková, předsedkyně MAS Blaník. Vedoucí osobou pro realizaci SCLLD je dle rozhodnutí Výboru MAS Blaník Mgr. Zuzana Klímová Vaňková, místopředsedkyně MAS Blaník. Základ Řídící skupiny pro strategii tvoří členové Výboru MAS Blaník a členové pracovních skupin. Schválení SCLLD, zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD nese nejvyšší orgán MAS Blaník, což je Členská schůze, tvořena všemi členy. Indikátory byly zpracovány společností CI2 o.p.s. a kartogramy firmou Ekotoxa s.r.o. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník byla zpracována zejména díky zapojení a spolupráci odborníků z území MAS Blaník. Do její přípravy se podařilo zapojit jedince, kteří jsou zároveň odborníky na danou oblast a zároveň lidmi, kteří na území MAS Blaník žijí a pracují a jsou schopni obohatit profesionální úhel pohledu o rozměr získaný díky osobní, jedinečné a nenahraditelné lidské zkušenosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena