Kyjovské Slovácko v pohybu

Kyjovské Slovácko v pohybu bylo založeno v r. 2004 na principu místního partnerství. Působí v typicky venkovském regionu, který se rozkládá v jihovýchodní části České republiky, ve správním obvodu Jihomoravského kraje, v bývalém okrese Hodonín. Jde o území, které zahrnuje 45 obcí s cca 64 000 obyvateli. Největší z nich je město Kyjov s necelými 13ti tisíci. To je zároveň přirozeným centrem regionu. Zástupci 7 mikroregionů tvoří tzv. „Radu mikroregionů“ a pravidelně se schází k výměně zkušeností a přípravě společných projektů v rámci MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Region má dobrou zkušenost s uplatňováním principů komunitně vedeného místního rozvoje z realizace předchozích programů LEADER+, LEADER ČR a LEADER PRV. MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je spolek, který napomáhá rozvoji kyjovského regionu a prostřednictvím programu LEADER a jiných podpořilo již stovky projektů obcí, neziskových organizací a drobných podnikatelů. Kromě toho realizuje také vlastní projekty vycházející z podnětů místních obyvatel a reagující na jejich potřeby. Svou činností přineslo na Kyjovsko více než 100 mil. Kč. Hlavním posláním je tedy podporovat místní iniciativy, propojovat partnery a vytvářet podmínky pro realizaci nových nápadů a projektů, jež vytváří pozitivní prostředí a image regionu.

NUTS II Jihovýchod
Proces tvorby strategie regionu Kyjovské Slovácko byl zahájen v roce 2013 a probíhal v následujících krocích:
Informační kampaň:
 • informování starostů o přípravných krocích ke Strategii a o situaci s vyjednáváním PRV na národní i evropské úrovni, 
 • starostové souhlasili se zpracováním Strategie
 • starostové přislíbili pomoc (informační kampaň, distribuce pozvánek na komunitní plánování, osobní pozvání klíčových hráčů, finanční spoluúčast na dotaci, pokud vyjde)
 • dohoda o území zahrnujícím 45 obcí-  bude zpracována pro celé území a členěna na mikroregiony
 • Valná hromada MAS pověřila MAS zahájením zpracování Strategie
 • byla představena struktura Strategie a schéma zpracování a řízení
 • byly dohodnuty termíny schůzek komunitního plánování
 • Informační leták do všech domácností s  představením postupných kroků zpracování Strategie
 • (struktura letáku:  kdo jsme, co děláme, proč potřebujeme strategii, kdo ji udělá, jak se mohou místní zapojit,  kde se s námi mohou setkat, jak budeme postupovat)
Zahájení tvorby Strategie
 • Schválení realizace Strategie jednotlivými zastupitelstvy
 • Schválení komunikační strategie
 • Ustavení řídící skupiny pro strategii
 • Komunitní plánování v jednotlivých mikroregioenech :
Zapojení dětí a mládeže
 • Keramická soutěž pro MŚ a ZŠ Kyjovska – 18 škol, 150 prací, vernisáž v rámci Dne Země
 • Diskuse se studenty Klvaňova gymnázia v Kyjově (diskuse v 6ti třídách, cca 27 studentů na třídu)
 • „Návrh na zlepšení prostředí v mé obci“ – sekunda Klvaňova gymnázia v Kyjově – popis problému (foto, koláže, PC grafika, text ad.), návrh na řešení (nákres, popis, kolik to přinese pracovních míst apod.), upoutávka/reklama na hotový projekt
 • Oslovení všech ředitelů MŠ a ZŠ Kyjovska – přednáška na setkání ředitelů o ISÚ + předání podkladu k zapojení dětí
 • Shromáždění výtvarných a literárních děl žáků
Zpracování analytické části
 • Komunitní projednání stavu a rozvoje regionu
 • SWOT analýza regionu
 • Shromáždění podkladů z komunitního plánování
 • Shromáždění analytických dat od obcí, dotazníky JMK, statistiky, územně analytické podklady ORP
 • Syntéza všech shromážděných dat, analýz a názorů
 • Vytvoření pracovní verze vize rozvoje regionu + návrh rozvojových oblastí
Jednání Řídící skupiny Strategie
 • Odsouhlasení VIZE
 • Principy rozvoje – MISE
 • SWOT analýza regionu
 • Stanovení oblastí rozvoje
 • Návrhy pracovních skupin
Připomínkování a rozpracování v pracovních skupinách
 • Rozeslání zpracovaných výstupů k připomínkování
 • Zapracování připomínek
 • Svolání pracovních skupin ke klíčovým oblastem
 • Stanovení strategických a specifických cílů a indikátorů
Zpracování pracovní verze Strategie
 • Zapracování připomínek pracovních skupin
 • Revize všech výstupů, odstranění překryvů mezer
 

Na základě předchozích procesů byly zpracovány základní teze Strategie Kyjovské Slovácko 2014-24
 • Zvýšení kvality života obyvatel
 • Posílení vazeb obyvatel k regionu
 • Zvýšení identity regionu a jeho hodnoty
principy rozvoje:
 • Udržitelný a zdravý rozvoj území, šetrný přístup k životnímu prostředí
 • Respektování potřeb všech skupin obyvatel
 • Partnerství, komunikace, otevřenost
 • Udržování, rozvíjení a vytváření místních tradic
a VIZE území  KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU
Region MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je v roce 2024:
 
 • svébytný venkovský region, který udržuje, podporuje a vytváří tradice,
 • s hodnotnou, udržovanou a dobře prostupnou krajinou a zdravým životním prostředím,
 • s dostatkem pracovních příležitostí a fungující ekonomikou, která se opírá především o malé a střední podnikání, místní zemědělství vč. vinařství,
 • region s dostatečnou a moderní infrastrukturou,
 • region s rozvinutým cestovním ruchem využívajícím přednosti vinařství, hodnotné krajiny, historie, památek a kulturních tradic, nabízející turistům nevšední zážitky i kvalitní služby, místo, kam se turisté rádi vracejí,
 • příjemné a bezpečné místo pro důstojný a plnohodnotný život všech skupin obyvatel,
 • region nabízející dostatek příležitostí pro vzdělávání i volný čas, kulturu,  sport a rekreaci,
 • kde žijí lidé hrdí na svůj region a aktivně podporující jeho rozvoj, který neztrácí své obyvatele,
 • region, kde existuje mezigenerační pospolitost, funguje dobrá spolupráce mezi sektory, obcemi i mezinárodní spolupráce.
Pro strategii rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu byly stanoveny tyto klíčové oblasti rozvoje:
 1. Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí
 2. Podnikání – průmysl, služby, obchod, cestovní ruch, zaměstnanost, výzkum, vývoj, inovace
 3. Řízení a rozvoj obcí, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura vč. dopravy, veřejná prostranství, památky, bezpečnost
 4. Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, rekreace, turistika
 5. Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví
 6. Řízení, organizace, koordinace, spolupráce, informovanost, práce s veřejností jako průřezová oblast

Klíčové oblasti byly dále rozpracovány do strategických cílů a podoblastí. V současné době probíhají práce na implementační části strategie a finančním plánu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena