Hradecký venkov o.p.s.

Místní akční skupina Hradecký venkov, která vznikla v roce 2007, je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkovského území. MAS Hradecký venkov zahrnuje území 64 obcí ležících západně až severozápadně od krajského města Hradce Králové. MAS Hradecký venkov měla k 31. 1. 2014 celkem 40 členů. Sídlo MAS je v Nechanicích.

NUTS II Severovýchod
Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov byla zpracována v návaznosti na podmínky komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro období 2014 – 2020.
Příprava strategie začala již v roce 2012 a vycházela především ze zkušeností z programového období 2007 – 2013, ve kterém MAS realizovala Strategický plán LEADER.
Dokument ISÚ MAS HV je koncipován jako střednědobý strategický dokument, do jeho tvorby bylo zapojeno široké spektrum regionálních partnerů napříč všemi sektory.
Základní struktura dokumentu:
1) Úvod – základní informace o MAS, historie a zkušenosti, proces tvorby a zapojení partnerů
2) Analytická část – analýza problémů, rozvojový potenciál území, analýza potřeb, SWOT analýza
3) Strategická část – mise a vize, klíčové oblasti rozvoje, rozvojové podoblasti, cíle, opatření
Strategie MAS Hradecký venkov 2014 – 2020 má 3 klíčové oblasti rozvoje:
1) Občanská vybavenost a služby
2) Životní prostředí a infrastruktura
3) Ekonomika a zaměstnanost

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena