Havlíčkův kraj, o.p.s.

Území MAS Havlíčkův kraj leží v severní části Kraje Vysočina. Zahrnuje v sobě 61 samosprávných obcí, z nichž 40 obcí (65 % území) leží v okrese Žďár nad Sázavou, 17 obcí (28 % území) v okrese Havlíčkův Brod a 4 obce (7 % území) leží na hranici Kraje Vysočina a Pardubického kraje (okres Chrudim). Obce nacházející se v hraničním území s Pardubickým krajem mají stejné geografické a klimatické podmínky jako obce z nejsevernější části MAS a náleží do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Pojítkem mezi jednotlivými obcemi je členství ve Svazku obcí Podoubraví, Svazku obcí Přibyslavsko, Subregionu Velké Dářko, či členství v Lesním družstvu obcí Přibyslav. Celková plocha území je 641,8 km2. Území MAS Havlíčkův kraj je považováno za venkovský region.

NUTS II Jihovýchod
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj pro období 2014–2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
Tvorbě SCLLD předcházelo informování aktérů v území o přípravě strategie v obecních zpravodajích, na webových stránkách MAS a na akcích pořádaných MAS (Dny MAS, prezentační akce v území). Zpracování strategie probíhá na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, školami a obcemi v regionu. Obsahuje kompletní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů a je vytvářena na základě poptávky komunity bez ohledu na zdroje financování.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena