Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Město Plzeň je čtvrtým největším městem na území České republiky a v jeho západní části zaujímá dominantní pozici jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Úlohou města Plzně jakožto nositele strategie ITI je zpracování a předložení integrované strategie řešící klíčové problémy vymezené metropolitní oblasti v souladu s investičními prioritami Evropské unie s předpokladem financování z více než jedné prioritní osy programu či programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Zároveň má roli vedoucího partnera, který koordinuje partnerství v území.

ITI a IPRÚ ITI
Zpracovaná Strategie ITI pro Plzeňskou metropolitní oblast se skládá ze tří hlavních částí.
První z nich je popis vymezeného území a zdůvodnění jeho výběru. V této části byly nastaveny veškeré organizační záležitosti tvorby strategie a proběhl reprezentativní sociologický výzkum. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 definuje území pro nástroj ITI jako tzv. metropolitní oblasti, u kterých je jednou z podmínek počet obyvatel přesahující hodnotu 300 000. V rámci respektování tohoto kritéria a prostřednictvím multikriteriální analýzy indikátorů s vysokou prostorovou validitou byla vymezena plzeňská metropolitní oblast. Do vymezené metropolitní oblasti spadá celkem 117 obcí Plzeňského kraje, tedy necelá čtvrtina všech obcí na území kraje.
Druhá část strategie se zabývá socioekonomickou analýzou území a vyhodnocením strategických cílů důležitých strategických dokumentů vyšších územně samosprávných celků (kraj, republika, EU). Na základě SWOT analýzy byly definovány hlavní problémy metropolitní oblasti. Hlavním problémem je nízká produktivita práce plzeňské metropolitní oblasti, která je způsobena především nedostatečnou úrovní lidských zdrojů pro další růst techniky a odvětví s vysokou přidanou hodnotou, nedostatečnými podmínkami pro ekonomický růst a množstvím bariér a rizik z hlediska životního prostředí, mobility i sociální oblasti.
Obsahem třetí, strategické části, je rozvojová vize plzeňské metropolitní oblasti, která vyjadřuje základní představu pro systematický rozvoj a směřování oblasti jako celku. Následně byly ve spolupráci s Pracovními skupinami, vytvořenými pro potřeby realizace strategického plánu, vymezeny strategické cíle a jednotlivé prioritní oblasti rozvoje území. Na základě těchto prioritních oblastí byla definována konkrétní opatření, která povedou k udržitelnému rozvoji území. Prostřednictvím vize plzeňské metropolitní oblasti je udáván směr žádoucího cílového stavu v oblasti. Vize představuje dlouhodobý obraz o rozvoji a budoucnosti metropolitní oblasti a o tom, jak se bude oblast měnit a zlepšovat. Vize nemá pouze obecné využití, ale především praktické, jedná se o motivační faktor, který pomáhá udávat jednotný směr k jejímu naplnění. Vizi naplňují dva hlavní strategické cíle, respektive dva hlavní proudy či pilíře. Tyto strategické cíle jsou dále rozděleny na jednotlivé prioritní oblasti, jejichž prostřednictvím budou globální i strategické cíle naplněny.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena