Statutární město Zlín

Město Zlín je hospodářským a správním centrem Zlínského kraje a současně jeho hlavním růstovým pólem a centrem dojížďky za prací. V současné době má Zlín 75 tisíc obyvatel. Město je sídlem Univerzity Tomáše Bati, v oblasti ekonomické základny Zlín stále prochází transformací z průmyslové aglomerace 20. století na aglomeraci hospodářsky orientovanou zejména na služby, výzkum, vývoj, inovace a kreativní sféru. Z geografického hlediska se nachází ve východní části ČR na moravsko-slovenském pomezí.

ITI a IPRÚ IPRÚ
Strategie byla zpracována do fáze konceptu, který obsahuje tyto části:
 
 1. Úvodní informace
 2. Analytická část
  • Vymezení řešeného území
  • Popis území a zdůvodnění jeho výběru
  • Socioekonomická analýza
  • Analýza potřeb
  • Analýza stakeholderů
  • Analýza rizik
 3. Strategická část
  • Rozvojová vize a strategický cíl
  • Prioritní oblasti a specifické cíle
  • Popis opatření pro naplnění stanovených cílů
  • Vazba na horizontální témata
  • Finanční plán
 
Strategie je rozpracována pro 4 prioritní oblasti:
1. Udržitelná doprava
2. Technická infrastruktura a životní prostředí
3. Konkurenceschopnost
4. Sociálně soudržná společnost
 
Strategie je dále rozpracována do 9-ti specifických cílů, které jsou dále rozvedeny do celkem 25-ti opatření. Finanční nákladnost navržených opatření je odhadována na základě zpracovaného zásobníku projektů na cca 6 mld. Kč.
 
Zpracovaný koncept strategie IPRÚ Zlín je pojat šířeji. Koncentrace strategie bude předmětem fáze dopracování.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena