Statutární město Mladá Boleslav

V hierarchii středisek ČR patří Mladá Boleslav mezi mikroregionální centra vyššího řádu. Město patří mezi hlavní centra středočeského prostoru a jeho relativní regionální význam se přibližně v posledních 50 letech kontinuálně zvyšuje, přičemž v posledních 15-20 letech se jedná o zásadní nárůst významu. V důsledku toho má město z dlouhodobého hlediska výrazně pozitivní migrační saldo a skladba jeho obyvatel prochází postupnými, ale výraznými proměnami.

ITI a IPRÚ IPRÚ
Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav (IPRÚ) představuje strategický dokument pro rozvoj vymezeného území a čerpání dotací v rámci tzv. územní dimenze v programovém období EU let 2014 – 2020. Území IPRÚ zahrnuje město Mladou Boleslav a 17 navazujících obcí, které jsou s Mladou Boleslaví úzce provázány.
IPRÚ má tři hlavní části:
1) Analytickou část – zahrnující Socioekonomickou analýzu, SWOT analýzu, Analýzu stakeholderů, Analýzu problémů a potřeb a Analýzu rizik, které z různých pohledů a přístupů analyzují a vyhodnocují socioekonomické aspekty území IPRÚ
2) Strategickou část – která prostřednictvím vize, globálního cíle a priorit definuje žádoucí budoucí stav IPRÚ
3) Intervenční část – která definuje konkrétní opatření, aktivity a typové projekty vedoucí k naplnění stanovené vize a globálního cíle a které lze financovat v rámci územní dimenze prostřednictvím vybraných operačních programů v letech 2014 – 2020.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena